Súdna rada Slovenskej republiky
       Súdna rada Slovenskej republiky je Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný orgán sudcovskej legitimity, ktorého úlohou je okrem iného predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie za sudcov, aby títo po vymenovaní prezidentom, vykonávali súdnictvo na území Slovenskej republiky.

       Právomoci Súdnej rady Slovenskej republiky vymedzuje Ústava SR v čl. 141a ods.4 a zákon č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

       Hlavnou úlohou Súdnej rady Slovenskej republiky okrem predkladania návrhov kandidátov na vymenovanie sudcov, je rozhodovať o pridelení a preložení sudcov, predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,  voliť členov a predsedov disciplinárnych senátov, vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu a ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.

       Podľa čl. 141 a Ústavy Slovenskej republiky predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú:
 1. ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
 2. traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
 3. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
 4. traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

       Zákonom č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo do ďalšej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky určené
 1. prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
 2. schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
 3. schvaľovať organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky,
 4. voliť podpredsedu súdnej rady,
 5. koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,
 6. zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
 7. zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,
 8. voliť určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.

       Súdna rada Slovenskej republiky ďalej po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky
 1. schvaľuje zásady výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu, funkčného postupu sudcov na súd vyššieho stupňa a na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
 2. schvaľuje zásady hodnotenia sudcov,
 3. schvaľuje zásady výberového konania na funkcie predsedu okresného súdu, predsedu krajského súdu, predsedu Špeciálneho súdu, podpredsedu okresného súdu, podpredsedu krajského súdu a podpredsedu Špeciálneho súdu,
 4. schvaľuje zásady sudcovskej etiky,
 5. schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
 6. určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov.