Poskytovanie informácií

html Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov      
      (zákon o slobode informácií)
pdf Smernica 3/2010 Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 1 Ksr 295/2010 o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám - 2726kB
pdf Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií - 331kB
word Formulár žiadosti o poskytnutie informácií - 33kB

Možnosti podávania žiadostí o informácie:
 

e-mailom: tlacove@sudnarada.gov.sk

poštou:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava

 
osobne: v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod.