Profil verejného obstarávateľa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinna postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Zákazky podľa predpokladanej hodnoty v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní:

- Nadlimitné zákazky
- Podlimitné zákazky
- Prieskum trhu


Úradný názov:
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava
IČO:
30793629
DIČ:
2021773325
Štatutárny zástupca:
Mgr. Martin Katriak - vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
Telefón:
02 / 210 28 062
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000061294/8180