Ako chránime vaše osobné údaje?

 
     Kancelária prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci kancelárie sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení pracovného pomeru.