Informácie k spracúvaniu osobných údajov


Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

    Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na zabezpečenie plnenia úloh kancelárie, ktoré sú spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb, súdov a orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania.


Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach kancelárie vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

  1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
  2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
  3. splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  4. účely oprávnených záujmov kancelárie alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov a evidovania vstupov do priestorov za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci plnenia úloh pri výkone verejnej moci,
  5. základe súhlasu dotknutej osoby.