Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Mária HLAVÁČOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
2
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
3
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
4
trvalé trávnaté porasty
dedičstvo
2009
Prírastok
5
zastavané plochy a nádvoria, dom
dedičstvo
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
auto
kúpa
18. 1. 2009
7 303,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
majetkové práva
7 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. v platnom znení.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky,
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR