Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Eva Benčová
Súd:  OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Rodinný dom
kúpa
23.11.2010
Prírastok
2
Záhrady
kúpa
23.11.2010
Prírastok
3
Zastavané plochy a nádvoria
kúpa
23.11.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Cenné papiere - kupónová privatizácia
bezodplatný prevod "bezcenných akcií"
bezodplatný prevod 2010
0,00
Úbytok
2
Vklady v bankách
kúpa
2010
50 293,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažný záväzok z pôžičky
pôžička
november 2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
vklady v bankách
dátum úbytku 2010
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR