Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Andrea Kubjatková
Súd:  OKRESNÝ SÚD ČADCA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pozemok - trvalý trávnatý porast
dar
23.03.2010
Prírastok
2
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
dar
05.01.2010
Prírastok
3
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
dar
Prírastok
4
pozemok - zastavané plochy a nádvoria
vytvorená GP č. 8/10 z parciel 2882/2 a 2882/3
Prírastok
5
rozostavaná novostavba
výstavba
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke k 31.12.2009 investovaný do výstavby rodinného domu pod bodom 5. zoznamu nehnuteľností
plat
roky 2004 - 2010
50 000,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
flexihypotéka 40000 €
úver na stavbu rodinného domu
29.10.2010
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR