Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Iveta Žišková
Súd:  OKRESNÝ SÚD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
zastavané plochy a nádvoria
kúpa
2010
Prírastok
2
zastavané plochy a nádvoria
kúpa
2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke
mzda
2000 - 2010
4 000,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
auto + vklad v banke
2005 - 2010
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
 
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú zhodné s údajmi, ktoré som Súdnej rade SR odoslal prostredníctvom elektronického formulára.
 
Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR