Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Helena Haukvitzová
Súd:  NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo Toyota Corola
kúpa
1.7.2006
8 000,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Motorové vozdilo Toyota Corola
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
 
Vyhlasujem podľa § 32 ods. 9 zák. č. 385/2000 Z. z., že nesúhlasím so zverejnením osobných údajov manželky a neplnoletých detí a ich majetkových pomerov na voľne prístupnej internetovej stránke na účely informovania verejnosti
 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní, vyhlásenie a oznámenie sudcu sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého priznania.
 
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré posielam Súdnej rade SR v písomnej podobe sú zhodné s údajmi, ktoré som Súdnej rade SR odoslal prostredníctvom elektronického formulára.
 
Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR