Spracovateľské operácie


1. Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému), monitorovanie fyzických osôb, ich pohybu, ako aj ďalších ich prejavov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov .
Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku a zdravia, prevencia pred páchaním trestných činov,
Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní - policajný zbor SR a prokuratúra SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže,
Doba uchovávania: ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Rozsah spracúvaných osobných údajov:  monitorovanie fyzických osôb, ich pohybu, ako aj ďalších ich prejavov


2. Účel spracúvania osobných údajov: správa registratúry

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v znení neskorších právnych predpisov. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Doba uchovávania:

Registratúrny denník A 10
Zoznamy a protokoly záznamov preberaných do registratúrneho strediska 10
Návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, rozhodnutia o vyradení, odovzdanie archívnych dokumentov do archívu A 10
Poštovné knihy a iná evidencia poštových zásielok 5


Rozsah spracúvaných osobných údajov: akademický titul, meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia 


3. Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie sťažností a podnetov občanov (dopyty, návrhy, vyjadrenia, žiadosti)

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: bežné osobné údaje sťažovateľa, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti
Doba uchovávania: 5 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje sťažovateľa alebo osoby, ktorá podala podnet, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti alebo podnetu (akademický titul , meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo) 


4. Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a spracovanie majetkových priznaní sudcov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: súdna rada, osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy pre výkon kontroly
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť a štátne občianstvo, údaje o právnom dôvode a dátume nadobudnutia majetku, údaje o hnuteľných veciach, majetkových právach a iných hodnotách vrátane ceny obstarania a pri bezodplatnom nadobudnutí odhad ich ceny, pri vlastnom zhotovení hnuteľnej veci údaj o výdavkoch na jej zhotovenie, údaj o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno priezvisko titul a dátum narodenia) v elektronickej forme, podpis


5. Účel spracúvania osobných údajov: Prerokovanie kandidátov na sudcov Súdnou radou SR a ich predloženie prezidentovi SR za účelom ich vymenovanie do funkcie

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR, zákon č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Zdroje osobných údajov: súdy
Kategória príjemcov: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje fyzickej osoby ako kandidáta uvedené v podkladoch predložených Súdnej rade Slovenskej republiky (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, dátum a miesto narodenia, národnosť, stav, pracovisko, vzdelanie, zdravotný stav, odpis z registra trestov, č. Občianskeho preukazu), audio záznam, video stream bez záznamu

6. Účel spracúvania osobných údajov: žiadosti o prijatie do zamestnania mimo výberového konania

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas fyzickej osoby – uchádzača, čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: -
Doba uchovávania: 5 mesiacov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v životopise a v žiadosti o prijatie do zamestnania

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pdf - 17kB

7. Účel spracúvania osobných údajov: výberové konanie

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas fyzickej osoby – uchádzača, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: -
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v životopise a žiadosti o prijatie do zamestnania, osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní


8. Účel spracúvania osobných údajov: vedenie agendy právnych sporov

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: účastníci konania, súdy, iný oprávnený subjekt
Doba uchovávania: 5 rokov od ukončenia súdneho sporu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť a štátne občianstvo, vzdelanie a zdravotný stav, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu súdneho konania v elektronickej forme, podpis


9. Účel spracúvania osobných údajov: zmluvy – predmet zmluvy

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1) písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: Úrad vlády Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov od skončenia platnosti a účinnosti zmluvy
Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, identifikačné údaje štatutárneho orgánu (fyzickej osoby) alebo inej osoby oprávnenej konať v mene zmluvnej strany, podpis, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy


10. Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov
Kategória príjemcov: žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia žiadosti
Rozsah spracúvaných osobných údajov: akademický titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo  predchádzajúceho písomného súhlasu


11. Účel spracúvania osobných údajov: uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategória príjemcov: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania: 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Rozsah spracúvaných osobných údajov: akademický titul, meno a priezvisko, adresa, bydlisko, kontaktné údaje, údaje ktorých sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv,


12. Účel spracúvania osobných údajov: verejné obstarávanie

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Kategória príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Doba uchovávania: 5 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - akademický titul, meno a priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, kontaktné údaje,


13. Účel spracúvania osobných údajov: preloženie sudcov na súd toho istého stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje (akademický titul, meno a priezvisko, pracovisko, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


14. Účel spracúvania osobných údajov:  Návrhy predsedov súdov na preloženie sudcov na súd vyššieho stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predsedovia súdov, súd, kt. predložil návrh
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje (akademický titul, meno a priezvisko, pracovisko, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


15. Účel spracúvania osobných údajov: Preloženie sudcu na súd nižšieho stupňa na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu

Právny základ spracúvania osobných údajov:  čl. 141a  ods. 5 písm. d)  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 14 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, Minister spravodlivosti, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: disciplinárny senát
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje (akademický titul, meno a priezvisko, pracovisko, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


16. Účel spracúvania osobných údajov: dočasné pridelenie sudcov na návrh predsedu súdu na súd vyššieho stupňa na zabezpečenie riadneho chodu súdnictva

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: predseda súdu
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje uvedené v návrhu predsedu súdu a súhlase sudcu predložených na splnenie povinností (akademický titul, meno a priezvisko, pracovisko, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


17. Účel spracúvania osobných údajov: dočasné pridelenie sudcov na výkon funkcie predsedu súdu na súde nižšieho alebo toho istého stupňa

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 12a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky,
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje uvedené v návrhu predsedu súdu a súhlase sudcu predložených na splnenie povinností (akademický titul, meno a priezvisko, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


18. Účel spracúvania osobných údajov: voľba kandidátov na sudcov, ktorý by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch 

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 27g zákona č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pri EÚ
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, iná stavovská právnická organizácia
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie sudcu, podpis a iné údaje obsiahnuté v životopise, odpis z registra trestov), audio záznam, video stream bez záznamu 


19. Účel spracúvania osobných údajov: návrhy kandidátov na členov Rady Justičnej akadémie SR a návrhy kandidátov členov a náhradníkov skúšobných komisií Justičnej akadémie SR

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 5 a § 6 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 13 ods. 548/2003 Z. z. zákona o Justičnej akadémií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,  § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 185/2002 o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Justičná akadémia SR
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené z dokumentov alebo predložené v priebehu kompletizovania návrhu, (akademický titul , meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje), audio záznam, video stream bez záznamu


20. Účel spracúvania osobných údajov: Správy o výsledku vnútornej revízie

Právny základ spracúvania osobných údajov:  § 3a písm. b) zákona č. 185/2002 Z. z. o  Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, súdy, iné oprávnené subjekty
Doba uchovávania: 10 rokov
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: príslušné revízne oddelenia krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje obsiahnuté v správe o výsledkoch revízie, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vyhodnocovania správy Súdnou radou Slovenskej republiky (akademický titul , meno a priezvisko, pracovné zaradenie, podpis), audio záznam, video stream bez záznamu


21. Účel spracúvania osobných údajov: návrhy na odvolanie z funkcie sudcu

Právny základ spracúvania osobných údajov 141a ods. 5 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky a § 18 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroj osobných údajov: ministerstvo spravodlivosti SR
Doba uchovávania: 10 rokov
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Súdnej rady slovenskej republiky (akademický titul, meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa trvalého pobytu, vek, dátum narodenia, údaje týkajúce sa zdravotného stavu), audio záznam, video stream bez záznamu


22. Účel spracúvania osobných údajov: Voľba predsedov a členov disciplinárnych senátov

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 119a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady, súdy, iné oprávnené subjekty
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci subjektov (zdroj): sudcovské rady, minister spravodlivosti, Národná rada Slovenskej republiky
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Súdnej rady slovenskej republiky (akademický titul, meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa trvalého pobytu), audio záznam, video stream bez záznamu


23. Účel spracúvania osobných údajov: voľba a odvolanie členov hodnotiacich komisií

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 27b ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, predseda najvyššieho súdu, ministerstvo spravodlivosti, súdy
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci navrhovateľov (zdroj): člen súdnej rady, minister spravodlivosti, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád, sudcovské rady, predseda najvyššieho súdu
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje (akademický titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu), audio záznam, video stream bez záznamu


24. Účel spracúvania osobných údajov: voľba predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 27a ods. 4 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Prezident Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané od niektorého z nasledujúci navrhovateľov (zdroj): člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - meno, priezvisko, akademický titul  kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky, podpis, audio záznam, video stream bez záznamu


25. Účel spracúvania osobných údajov: voľba predsedu a podpredsedu súdnej rady

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 4 ods. 1 písm. d), § 4a ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: člen súdnej rady
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje – meno a priezvisko, akademický titul, audio záznam, video stream bez záznamu 


26. Účel spracúvania osobných údajov: činnosť a konanie disciplinárneho senátu

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Vyhláška č. 162/2017 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami, Zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
Doba uchovávania: 20 rokov a 75 rokov podľa platného registratúrneho poriadku a plánu
Kategória príjemcov: členovia disciplinárneho senátu a iné oprávnené subjekty
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdnej rady, verejný ochranca práv, predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v jeho obvode, predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu, sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu vrátane predsedu tohto súdu
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - meno, priezvisko, akademický titul , adresa trvalého pobytu. 


27. Účel spracúvania osobných údajov: Stáž sudcov

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, § 13 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: členovia Súdnej rady Slovenskej republiky,
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané z nasledujúceho zdroja: Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda súdu, na ktorom pôsobí dotknutá osoba, súdy Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje - akademický titul , meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,


28. Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia členov Súdnej rady Slovenskej republiky 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: -
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje –(akademický titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo), audio záznam, video stream bez záznamu


29. Účel spracúvania osobných údajov: odvody do sociálnej poisťovne

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (plnenie osobitných povinností zamestnávateľa podľa osobitných zákonov z oblasti pracovného práva, daňového práva, správneho práva a práva sociálneho zabezpečenia)
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: sociálna poisťovňa  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie


30. Účel spracúvania osobných údajov: zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (plnenie osobitných povinností zamestnávateľa podľa osobitných zákonov z oblasti pracovného práva, daňového práva, správneho práva a práva sociálneho zabezpečenia)
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: zdravotné poisťovne 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi


31. Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie účtovných dokladov

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: daňový úrad  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby,


32. Účel spracúvania osobných údajov: Zabezpečenie IT bezpečnosti 

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: počas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT systémoch spracúvané
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje


33. Účel spracúvania osobných údajov: Služobné preukazy  

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (§ 108)
Doba uchovávania: 10 rok po skončení pracovného, resp. služobného pomeru
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko štátneho zamestnanca, fotografia, dátum nástupu do zamestnania pracujúceho vo verejnom záujme, pracovné zaradenie, meno a priezvisko zamestnanca vykonávajúceho prácu vo verejnom záujme, fotografia, dátum nástupu do zamestnania, pracovné zaradenie 


34. Účel spracúvania osobných údajov: dohody o hmotnej zodpovednosti   

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje zamestnanca a identifikačné údaje zamestnávateľa 


35. Účel spracúvania osobných údajov: evidencia dochádzky, dovolenky    

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, miesto pobytu na dovolenke, útvar zamestnávateľa,  údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o členstve v odborovej organizácii, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko


36. Účel spracúvania osobných údajov: výplata mzdy zamestnancom (výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd)    

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo a údaje o navštevovanej škole, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poisťovne, údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o zamestnávateľovi


37. Účel spracúvania osobných údajov: mzdové listy     

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Doba uchovávania: 50 rokov
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského príspevku odborovej organizácii, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi


38. Účel spracúvania osobných údajov: stravné lístky (mesačné prehľady, príspevky zo sociálneho fondu)       

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: -  
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, titul, počet pridelených stravných lístkov, príspevok zo sociálneho fondu, , zrážka zo mzdy zamestnanca


39. Účel spracúvania osobných údajov: vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: daňový úrad
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie


40. Účel spracúvania osobných údajov: doplnkové dôchodkové sporenie

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
Doba uchovávania: 10 rokov
Kategória príjemcov: doplnkové dôchodkové sporiteľne 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum narodenia, podpis, výška príspevku do DDS, údaje o zamestnávateľovi, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko


41. Účel spracúvania osobných údajov: osobné spisy zamestnancov vo verejnom záujme 

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doba uchovávania: 70 rokov
Kategória príjemcov: ak to ustanovuje osobitný predpis   
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom rokoch práce vo verejnom záujme, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v životopise, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, údaje z menovacích dekrétov, údaje o zdravotnej spôsobilosti, podpis


42. Účel spracúvania osobných údajov: osobné spisy zamestnancov štátnej službe

Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších právnych predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov,  Zákon č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doba uchovávania: 50 rokov
Kategória príjemcov: iný služobný úrad, do ktorého bol zamestnanec preložený, v ostatným prípadoch len ak to ustanovuje osobitný predpis
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  údaje o odpracovanom rokoch v štátnej službe, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v životopise, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, hodnotenie zamestnancov, údaje z menovacích dekrétov, štátne občianstvo, údaje o zdravotnej spôsobilosti, podpis


43. Účel spracúvania osobných údajov: vnútorný audit

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania:   5 rokov
Kategória príjemcov: povinná osoba, kontrolovaný subjekt, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu, Úrad vlády SR, Výbor pre vnútorný a vládny audit 
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje


44. Účel spracúvania osobných údajov: poistenie osôb pri zahraničných pracovných cestách

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov a zákon  o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Občiansky zákonník
Doba uchovávania: 5 rokov
Kategória príjemcov: komerčné poisťovne
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko


45. Účel spracúvania osobných údajov: plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa na úseku BOZP

Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania: 2 roky od ukončenia pracovnoprávneho vzťahu
Kategória príjemcov: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní.
Rozsah a kategória spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné číslo