Disciplinárne súdnictvo pod gesciou Súdnej rady Slovenskej republiky

26.07.2019

Zmenou zákona o sudcoch a prísediacich sa disciplinárne senáty od 1. júla 2017 oddelili od Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zákon zároveň určil, že dohľad nad konaním disciplinárnych senátov preberá od tohto dňa Súdna rada Slovenskej republiky. Cieľom legislatívnych zmien v oblasti disciplinárneho súdnictva bolo zefektívnenie disciplinárneho konania, a tiež jednoznačné určenie orgánu zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, si bola vedomá problémov, s ktorými sa disciplinárne konania dovtedy stretávali, aj vďaka tomu sa súdna rada novej kompetencie v oblasti disciplinárneho súdnictva zhostila zodpovedne a k tejto novej úlohe pristupuje s rešpektom a vážnosťou.

V súčasnosti je zriadených šesť prvostupňových disciplinárnych senátov a dva odvolacie senáty. V dvoch prvostupňových disciplinárnych senátoch uplynulo niektorým členom funkčné obdobie a z tohto dôvodu boli súdnou radou opakovane vyhlásené voľby do disciplinárnych senátov a k tomu boli vyzvané oprávnené subjekty na predloženie kandidátov. Vzhľadom na možnosť zastupovania podľa schváleného rozvrhu práce majú tieto disciplinárne senáty možnosť vykonávať svoju činnosť až do obsadenia riadne zvoleného člena disciplinárneho senátu.

Zo štatistických údajov vyplýva, že v predchádzajúcom roku bolo prijatých 34  nových návrhov na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutých vecí bolo 46, pričom v týchto číslach sú premietnuté len meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutie o konkrétnom disciplinárnom návrhu. Okrem toho senáty vybavujú, prípadne rozhodujú aj o procesných otázkach (napr. o vznesených námietkach zaujatosti, o neúplných podaniach,  resp. podaniach od neoprávnených subjektov a pod.).  Fakt,  že senáty sú funkčné a vykonávajú svoju činnosť, vyplýva i z toho, že  v prvom polroku 2019 sa uskutočnilo 14 ústnych pojednávaní, 11 verejných zasadnutí a 13 neverejných zasadnutí disciplinárneho senátu. Zdĺhavosť niektorých disciplinárnych konaní ovplyvňujú aj  niektoré procesné otázky, o ktorých je disciplinárny senát povinný tiež rozhodovať. Pre porovnanie v roku 2016 bol nápad vecí (prvý stupeň a odvolacie konanie) 47 návrhov a rozhodnutých v danom roku bolo 43 vecí. Z  porovnania rokov 2016 a 2018 vyplýva, že tendencia počtu rozhodnutých vecí v roku 2018  nie je klesajúca oproti roku 2016, ale obdobne a  primerane k počtu nápadu vecí sa aj vo veciach rozhoduje. Je  pravdou, že v niektorých konkrétnych disciplinárnych konaniach boli zistené neprimerané dĺžky ich trvania. Zistenie príčin a dôvodov, prečo tieto konania trvajú neprimerane dlho, je aktuálne  predmetom úkonov smerujúcich k realizácii zákonného postupu vo veci. Nedá sa však konštatovať nefunkčnosť, či  nečinnosť disciplinárnych senátov ako celku.

Činnosť disciplinárnych senátov organizačne a technicky zabezpečuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Túto úlohu predtým vykonával Najvyšší súd Slovenskej republiky. Kancelária súdnej rady zabezpečila vytvorenie samostatných priestorov pre disciplinárne senáty vrátane pojednávacej miestnosti (výhradne pre účely disciplinárnych konaní), aby si mohli disciplinárne senáty plniť svoje úlohy, a to nezávisle od sústavy všeobecných súdov. Zároveň majú k dispozícii poradnú miestnosť pre potreby členov jednotlivých disciplinárnych senátov.

nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky zvolala 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019 na 16. decembra 2019 o 10:00 hod.…

29.11.2019
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.11.2019
nzov

Vladimír Sklenka ostane aj naďalej bez talára

Dnes v sídle súdnej rady zasadal odvolací disciplinárny senát, ktorý rozhodoval o odvolaní voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie s…

27.11.2019
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady SR

  Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady SR Uverejnil používateľ JUDr. Lenka Praženková - predsedníčka Súdnej rady SR Pondelok 25. no…

25.11.2019