Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky

 - § 9 zák. č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov

 1. Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva kancelária súdnej rady.
   
 2. Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
   
 3. Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Najvyšší súd Slovenskej republiky.
   
 4. Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci a zamestnanci.
   
 5. Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie súdnej rady upravuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok vydáva vedúci kancelárie súdnej rady po schválení súdnou radou.