Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

29.06.2020
Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov z 24. júna 2020, v oblasti odmeňovania a sociálneho zabezpečenia sudcov,  
 
s c h v a ľ u j e  s t a n o v i s k o:

   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je presvedčená, že sudkyne a sudcovia sú si vedomí ťažkých a ťaživých  ekonomických a sociálnych dôsledkov, ku ktorým došlo v období pandémie koronavírusu. Rovnako si uvedomujú, že je nevyhnutné, ak sú obyvateľmi a občanmi Slovenska, podieľať sa na znášaní týchto dôsledkov aj za cenu zníženia už dosiahnutého sociálneho štandardu sudcovského povolania. 

   Súdna rada sa však nemôže stotožniť s tým, že navrhovaná novela zákona o sudcoch má byť prijatá v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby súdnictvo Slovenskej republiky dostalo akúkoľvek možnosť vyjadriť sa k zásahom do zákonom priznaných nárokov. 

   Príležitosť vyjadriť sa by v tomto prípade nebola samoúčelná; výkonná a zákonodarná moc by boli upozornené, že predložený návrh novely zákona o sudcoch obsahuje body, s ktorými sa dá súhlasiť, ale aj body, ktoré je nevyhnutné odmietnuť pre ich zásadný rozpor s ústavným poriadkom a medzinárodnými štandardami. 

   Súdna rada preto nenamieta voči zrušeniu odmien, s výhradou odmien, ktoré sa poskytujú lektorom v justičnom vzdelávaní a príprave budúcich sudkýň a sudcov. Rovnako súdna rada vie podporiť zrušenie príplatkov k nemocenskému poisteniu. Zrušenie príplatku k náhrade príjmu by však už znamenalo, v zmysle ústavného poriadku ako aj medzinárodných štandardov, zásah do sudcovskej nezávislosti a preto súdna rada odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky takú úpravu neschválila. 

   Súdna rada požaduje, aj v tých bodoch navrhovanej novely zákona o sudcoch, s ktorými súhlasí, aby tieto opatrenia  boli dočasnými úpravami, ktorých účinnosť by sa pravidelne, po roku, preverovala. Ak totiž  pominú ekonomické a sociálne dôsledky koronavírusovej pandémie, tak nevidno žiaden rozumný a ospravedlniteľný dôvod na to, aby sa zákon o sudcoch nevrátil do stavu pred prijatím posudzovanej novely. 

   Súdna rada súčasne zdôrazňuje, že aj keď chápe nutnosť operatívnych opatrení v čase pandémie, tak také a podobné zákonné úpravy je nevyhnutné predložiť na širšiu odbornú diskusiu vo vnútri sudcovského stavu. Sudkyne a sudcovia ako vykonávatelia štátnej moci totiž nemôžu byť iba objektom zákonodarných iniciatív vlády. Ústavné postavenie ich predurčuje na  plnohodnotných účastníkov tvorby takých zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sa bytostne týkajú riadneho, nezávislého a nestranného výkonu spravodlivosti. Takých účastníkov, ktorých hlasy je vhodné nielen vypočuť, ale, najmä ak ide o záruky nezávislosti a nestrannosti,  aj primerane zohľadniť v rámci prijímania legislatívnych úprav.
 
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení   Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v o…

12.07.2020
nzov

Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján…

09.07.2020
nzov

Predseda súdnej rady navrhol kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Predseda súdnej rady, Ján Mazák, dnes podal návrh na kandidatúru Martiny Jánošíkovej na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Využil tak svo…

09.07.2020
nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020