Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

28.04.2022

Jedným z bodov programu aprílového zasadnutia bola voľba podpredsedu súdnej rady. Kandidátom na túto funkciu bol člen súdnej rady z radov sudcov, Ján Gandžala, ktorého na uprázdnený post navrhol 22. apríla predseda súdnej rady Ján Mazák.

Na dnešnom zasadnutí ho podporilo 13 členov z celkového počtu 16 prítomných, dvaja členovia sa zdržali hlasovania a samotný kandidát nehlasoval. V súlade s rozhodnutím súdnej rady sa novozvolený podpredseda ujme funkcie 1. mája 2022.

K výkonu funkcie podpredsedu súdnej rady chce Ján Gandžala pristupovať s vážnosťou, zodpovednosťou a pokorou. Podľa jeho slov dosiahlo vedenie súdnej rady, a to aj v dôsledku pomerne zásadných legislatívnych zmien týkajúcich sa súdnictva, veľký progres. Išlo hlavne o vytvorenie podmienok na efektívnu a transparentnú činnosť súdnej rady jednak vybudovaním kvalitného odborného aparátu v rámci kancelárie súdnej rady, ako aj prijatím nových interných noriem. „Mojou ambíciou je participovať na pokračovaní vylepšenia tohto systému podľa aktuálnych potrieb. Vo vzťahu k plneniu Ústavou a príslušnými zákonmi vymedzených kompetencií súdnej rady som osobne uvítal, že pri ostatnej voľbe nových členov súdnej rady sa jej súčasťou stali, resp. stanú sudcovia alebo sudkyne, ktoré v sudcovskom prostredí jasne artikulujú svoje názory, majúce odozvu v sudcovskom stave, s ktorými sa určitá, nie zanedbateľná časť sudcovského stavu zhoduje buď úplne, alebo v niektorých parciálnych aspektoch“, priblížil nový podpredseda súdnej rady Ján Gandžala. Dodal, že rozličné názory členov súdnej rady na problémy a smerovanie súdnictva majú pozitívny obohacujúci vplyv na činnosť a rozhodovanie súdnej rady. „To, aby prezentovanie názorov členov súdnej rady prebiehalo kultivovane a vo vecnej, nie osobnej rovine, je práve úlohou vedenia súdnej rady, teda i jej podpredsedu. Mojou víziou resp. ambíciou je teda i to, aby som svojím prístupom a činnosťou vo vedení súdnej rady dokázal spoluvytvárať kultivovanú vecnú atmosféru“, uviedol J. Gandžala.

Funkcia podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky sa uvoľnila po tom, ako sa jej s účinnosťou k 1. aprílu vzdal Miloš Kolek. Dôvodom pre vzdanie sa funkcie bol fakt, že M. Kolek figuroval na zozname kandidátov na člena súdnej rady vo východoslovenskom volebnom obvode a aktuálna zákonná úprava mu neumožňovala zotrvať v pozícii podpredsedu súdnej rady a súčasne kandidáta na člena súdnej rady, voleného sudcami. V aprílovej voľbe sa mu však napokon nepodarilo získať potrebný počet hlasov na obhájenie funkcie člena súdnej rady v ďalšom volebnom období.

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023