Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

28.04.2022

Jedným z bodov programu aprílového zasadnutia bola voľba podpredsedu súdnej rady. Kandidátom na túto funkciu bol člen súdnej rady z radov sudcov, Ján Gandžala, ktorého na uprázdnený post navrhol 22. apríla predseda súdnej rady Ján Mazák.

Na dnešnom zasadnutí ho podporilo 13 členov z celkového počtu 16 prítomných, dvaja členovia sa zdržali hlasovania a samotný kandidát nehlasoval. V súlade s rozhodnutím súdnej rady sa novozvolený podpredseda ujme funkcie 1. mája 2022.

K výkonu funkcie podpredsedu súdnej rady chce Ján Gandžala pristupovať s vážnosťou, zodpovednosťou a pokorou. Podľa jeho slov dosiahlo vedenie súdnej rady, a to aj v dôsledku pomerne zásadných legislatívnych zmien týkajúcich sa súdnictva, veľký progres. Išlo hlavne o vytvorenie podmienok na efektívnu a transparentnú činnosť súdnej rady jednak vybudovaním kvalitného odborného aparátu v rámci kancelárie súdnej rady, ako aj prijatím nových interných noriem. „Mojou ambíciou je participovať na pokračovaní vylepšenia tohto systému podľa aktuálnych potrieb. Vo vzťahu k plneniu Ústavou a príslušnými zákonmi vymedzených kompetencií súdnej rady som osobne uvítal, že pri ostatnej voľbe nových členov súdnej rady sa jej súčasťou stali, resp. stanú sudcovia alebo sudkyne, ktoré v sudcovskom prostredí jasne artikulujú svoje názory, majúce odozvu v sudcovskom stave, s ktorými sa určitá, nie zanedbateľná časť sudcovského stavu zhoduje buď úplne, alebo v niektorých parciálnych aspektoch“, priblížil nový podpredseda súdnej rady Ján Gandžala. Dodal, že rozličné názory členov súdnej rady na problémy a smerovanie súdnictva majú pozitívny obohacujúci vplyv na činnosť a rozhodovanie súdnej rady. „To, aby prezentovanie názorov členov súdnej rady prebiehalo kultivovane a vo vecnej, nie osobnej rovine, je práve úlohou vedenia súdnej rady, teda i jej podpredsedu. Mojou víziou resp. ambíciou je teda i to, aby som svojím prístupom a činnosťou vo vedení súdnej rady dokázal spoluvytvárať kultivovanú vecnú atmosféru“, uviedol J. Gandžala.

Funkcia podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky sa uvoľnila po tom, ako sa jej s účinnosťou k 1. aprílu vzdal Miloš Kolek. Dôvodom pre vzdanie sa funkcie bol fakt, že M. Kolek figuroval na zozname kandidátov na člena súdnej rady vo východoslovenskom volebnom obvode a aktuálna zákonná úprava mu neumožňovala zotrvať v pozícii podpredsedu súdnej rady a súčasne kandidáta na člena súdnej rady, voleného sudcami. V aprílovej voľbe sa mu však napokon nepodarilo získať potrebný počet hlasov na obhájenie funkcie člena súdnej rady v ďalšom volebnom období.

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022