Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky

 - § 9 zák. č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

 1. Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva kancelária súdnej rady.
   
 2. Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
   
 3. Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.
   
 4. Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci a zamestnanci.
   
 5. Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie súdnej rady upravuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok vydáva vedúci kancelárie súdnej rady
{{!-- Filetypes --}}