Rozhodnutia disciplinárnych senátov

Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 7. 2017


Spisová značka Merito veci Dátum Súbor
3Ds/1/2014 §116 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 19.01.2016
6Ds/1/2016 § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 31.05.2016
2Ds/8/2015 § 22 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. 31.10.2016
6Ds/3/2016 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 10.11.2016
1Ds/3/2016 § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z. z. 17.03.2017
1Ds/3/2015 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 odsek 2 písmeno f/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31.03.2017
6Ds/5/2016 § 116 ods. 2 písm. g), § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 27.04.2017
5Ds/1/2017 §116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 15.05.2017
5Ds/4/2016 § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č.385/2000 Z.z. 15.05.2017
1Ds/2/2015 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 26.05.2017
2Dso/4/2017 rozhodnutie o odvolaní 08.06.2017
5Ds/1/2016 § 116 ods.2 písm. b), písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 26.06.2017
2Ds/7/2015 návrh na obnovu konania 31.07.2017
1Ds/5/2016 návrh na určenie neplatnosti písomného napomenutia 03.08.2017
4Ds/5/2016 § 116 ods. 2 písm. f) Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 14.09.2017
2Dso/3/2017 § 116 ods. 3 písm. b/ zákona o sudcoch a prísediacich,
§ 116 ods. 2 písm. f/ zákona o sudcoch a prísediacich
28.09.2017
2Dso/6/2017 rozhodnutie o odvolaní 28.09.2017
2Dso/2/2017 rozhodnutie o odvolaní 28.09.2017
4Ds/2/2017 § 116 ods. 1 písm. a) Zákona č. 385/2000 Z. z. 29.09.2017
2Dso/8/2017 rozhodnutie o odvolaní 06.11.2017
1 2 3 4 5 6 »


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. 7. 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto činnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.


Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 11. 2003  do 31. 8. 2014

Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2002
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2003
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2004
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2005
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2006
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2007
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2008
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2009
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2010
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2011
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2012
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2013
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2014