Vyhlásenie o prístupnosti

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.sudnarada.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Viaceré alternatívne texty obrázkov nie sú vhodné, pretože nepopisuje účel obrázka.
 • V PDF dokumente sa nachádzajú nadpisy, ktoré nemajú potrebnú sémantiku. (https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1697_navod-na-vyplnanie-majetkoveho-)
 • Tabuľka nemá definované záhlavie, ktoré pomáha používateľom asistenčných technológií orientovať sa v tabuľke. (https://www.sudnarada.gov.sk/zoznam-hostujucich-sudcov/)
 • V PDF súbore sa v texte "rozhodnutie" využívajú neoddeliteľné medzery na zvýraznenie textu, čo spôsobuje sťaženú čitateľnosť pre používateľov asistenčnej technológie, keďže sa daný text hláskuje. Toto porušenie sa vyskytuje pri viacerých slovách vrámci dokumentu a aj v iných PDF súboroch.
 • Dokument nie je čítaný v postupnosti, ako má byť prezentovaný. Asistenčná technológia číta najskôr podčiarknuté texty a následne číta obyčajné texty, pretože vznikli z číselného zoznamu. Texty, ktoré sú podčiarknuté, majú byť prezentované ako nadpisy. (https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1697_navod-na-vyplnanie-majetkoveho-)
 • Polia, ktoré získavajú osobné údaje, nemajú nastavený autocomplete.
 • Text v PDF dokumente nespĺňa kontrastný pomer, namerané hodnoty kontrastu sú na úrovni 4 : 1, čo môže spôsobovať zlú čitateľnosť pre slabozrakých používateľov. (https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/683_navrh-zasad-sudcovskej-etiky-predlozeny-)
 • V PDF súboroch sa vyskytujú skenované dokumenty, ktoré nie sú prístupné pre nevidiacich používateľov. Ide o niekoľko PDF súborov, ktorých text asistenčná technológia neprečíta.
 • Niektoré PDF súbory nemáju definovaný názov, ktorý by popisoval jeho tému alebo účel. Zistenie sa vyskytuje na viacerých PDF súboroch na webovom sídle.
 • Stránka, ktorá sa otvorí po prechode na anglickú mutáciu, nemá zadaný názov (title), iba primárnu zodpovednosť. (https://www.sudnarada.gov.sk/main-page)
 • Hypertextové odkazy na stránke nie sú dostatočne zmysluplné mimo kontext, nevidiaci používateľ, ktorý sa na webvej stránke posúva po odkazoch klávesnicou, nevie aký program sa mu má zobraziť.
 • Odkazy, ktoré slúžia pre stiahnutie zvukového záznamu zasadnutia, nemajú vhodný názov, ktorý by poposoval účel alebo funkciu odkazu. Nevidiaci používateľ asistenčnej technológie nevie, na čo daný odkaz slúži, keďže odkaz asistenčná technológia prečíta ako "11706".
 • PDF súbor nemá k dispozícii záložky (bookmarks), ktoré by pomáhali používateľovi orientovať sa v dokumente. Dané zistenie sa vyskytuje vo viacerých PDF súboroch na webovom sídle.
 • V PDF súboroch a na webovom sídle sa vyskytuje prázdny nadpis. Nadpisy pomáhajú používateľovi orientovať sa v dokumente, nadpis bez textu môže byť mätúcim pre používateľa asistenčnej technológie. (https://www.sudnarada.gov.sk/uznesenia-sudcovskych-rad)
 • PDF súbor nemá definovaný jazyk. Zistenie bolo identifikované na viacerých PDF súboroch.
 • PDF súbor, ktorého text je v anglickom jazyku, má nesprávne nastavený jazyk. Asistenčná technológia takýto dokument číta slovenským dialektom, čím je text dokumentu nezrozumiteľný. Zistenie bolo identifikované pri viacerých PDF súboroch.
 • Na stránke, ktorý má deklarovaný jazyk slovenský, sa nachádza anglický text, ktorý nie je v zdrojovom kóde určený. (https://www.sudnarada.gov.sk/clenstva-v-sudnej-rade-sa-vzdalo-pat-jej-clenov/)
 • Doména https://zasadnutia.sudnarada.sk nemá dostupnú pätu webového sídla.
 • Označovanie hypertextových odkazov je nekonzistentné. Na webovej stránke sa nachádzajú hypertextové odkazy, ktoré sa od ostatných odkazov líšia fontom a veľkosťou písma. 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 22.11.2023.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 22.11.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@sudnarada.gov.sk. Správcom webového sídla je Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.
Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je zamestnanec referátu informačných technológií.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk