Vyhlásenie o prístupnosti

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.sudnarada.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Polia, ktoré získavajú osobné údaje, nemajú nastavený autocomplete.
  • Niektoré hypertextové odkazy sa od textu odlišujú iba farbou. Hypertextové odkazy musia používať aspoň jeden nefarebný rozlišovací prostriedok, ktorý zabezpečí odlíšenie odkazu od bežného textu (aj v prípade hoveru). (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt/?csrt=9912288930564878460)
  • Hypertextové odkazy sa od ostatného textu odlišujú iba farbou. Hypertextové odkazy musia používať aspoň jeden nefarebný rozlišovací prostriedok, ktorý zabezpečí odlíšenie odkazu od bežného textu (aj v prípade hoveru).
  • Text placeholderu vo formulárovom poli nespĺňa kontrastný pomer 4,5 : 1, namerané hodnoty sú na úrovni 2,8 : 1, čo môže spôsobovať horšiu čitateľnosť pre slabozrakých používateľov a nebudú tak vedieť, aký údaj majú zadať do formulárového poľa. (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt/?csrt=11657498196814353624)
  • Text v PDF dokumente nespĺňa kontrastný pomer, namerané hodnoty kontrastu sú na úrovni 4 : 1, čo môže spôsobovať zlú čitateľnosť pre slabozrakých používateľov. (https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/683_navrh-zasad-sudcovskej-etiky-predlozeny-)
  • Text s dátumom pridania článku nespĺňa kontrastný pomer, namerané hodnoty sú na úrovni 2,2 : 1, čo môže spôsobovať zlú čitateľnosť rpe používateľov s poruchou zraku. (https://www.sudnarada.gov.sk/sudna-rada-v-takmer-kompletnej-zostave/)
  • Po aktivovaní responzívneho dizajnu dochádza v položkách menu k porušeniu kontrastného pomeru. (https://www.sudnarada.gov.sk/sudna-rada-v-takmer-kompletnej-)
  • Webové sídlo sa pri zväčšení na 200% prepne na responzívny dizajn, v uvedenom nastavení však prestáva spoľahlivo fungovať "hamburgerové menu". Menu je možné otvoriť zakaždým až po obnovení stránky, bez toho menu nie je možné otvoriť ani zvoliť možnosť vyhľadávať. (https://www.sudnarada.gov.sk/)
  • V PDF súboroch sa vyskytujú skenované dokumenty, ktoré nie sú prístupné pre nevidiacich používateľov. Ide o niekoľko PDF súborov, ktorých text asistenčná technológia neprečíta.
  • Pri nastavení šírky zobrazovania na 320 CSS pixelov je menu dostupné v rámci "hamburgera", ktoré nie je možné aktivovať. (https://www.sudnarada.gov.sk/hlavna-stranka/?csrt=9912288930564878460)
  • Orámovanie formulárových polí nespĺňajú kontrastný pomer, namerané hodnoty sú na úrovni 1,3 : 1, čo môže spôsobovať, že používatelia s poruchou zraku budú mať problém identifikovať polia formulára. (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt)
  • Tlačidlo lupy pre vyhľadanie nemá dostatočný kontrast, pre používateľov s poruchou zraku môže byť ťažko viditeľné.
  • Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou (hoverom), nie je možné odstrániť pomocou klávesnice, napríklad pomocou klávesy Esc. (https://www.sudnarada.gov.sk/)
  • Kalendár, ktorý sa zobrazí zameraním poľa "dátum rozhodnutia od" resp. "dátum rozhodnutia do", nie je možné zamerať klávesnicou. Používateľ asistenčnej technológie si nemôže vybrať dátum prostredníctvom zobrazeného kalendára. (https://www.sudnarada.gov.sk/rozhodnutia-disciplinarnych-senatov/)
  • Odkaz hamburgerového menu, ktoré sa zobrazí pri priblížení stránky na 200% nie je aktivovateľné klávesnicou po tom, čo sa menu skryje. Používateľ sa tak nedokáže dostať do menu pri tomto priblížení. (https://www.sudnarada.gov.sk/podania-na-sudnu-radu-)
  • Na webovej stránke sa nachádza podmenu, ktoré sa dá rozbaliť len pomocou umiestnenia kurzora na hlavné menu (hover). Takéto podmenu dokáže rozbaliť iba používateľ, ktorý používa nejakú formu polohovacieho vstupného zariadenia (napr. myš, trackball, touchpad a pod.). Používateľ, ktorý používa klávesnicu ako svoje primárne vstupné zariadenie, už ale nedokáže rozbaliť dané podmenu. (https://www.sudnarada.gov.sk/rozhodnutia-disciplinarnych-senatov/)
  • Položky, ktoré je možné rozliknúť pre zobrazenie dodatočného obsahu nie je možné zamerať pomocou klávesnice. (https://www.sudnarada.gov.sk/1593-sk/majetkove-priznania-sudcov-slovenskej-)
  • Webové sídlo nemá definované skiplinky. Na webovom sídle tak chýba mechanizmus na preskočenie blokov opakujúceho sa obsahu.
  • Niektoré PDF súbory nemáju definovaný názov, ktorý by popisoval jeho tému alebo účel. Zistenie sa vyskytuje na viacerých PDF súboroch na webovom sídle.
  • Stránka, ktorá sa otvorí po prechode na anglickú mutáciu, nemá zadaný názov (title), iba primárnu zodpovednosť. (https://www.sudnarada.gov.sk/main-page)
  • Hypertextové odkazy na stránke nie sú dostatočne zmysluplné mimo kontext, nevidiaci používateľ, ktorý sa na webvej stránke posúva po odkazoch klávesnicou, nevie aký program sa mu má zobraziť. (https://www.sudnarada.gov.sk/)
  • Odkazy, ktoré slúžia pre stiahnutie zvukového záznamu zasadnutia, nemajú vhodný názov, ktorý by poposoval účel alebo funkciu odkazu. Nevidiaci používateľ asistenčnej technológie nevie, na čo daný odkaz slúži, keďže odkaz asistenčná technológia prečíta ako "11706".
  • V rámci menu sa nachádza prázdny odkaz, ktorý neposkytuje dostatočné informácie o jeho účele alebo funkcii. (https://www.sudnarada.gov.sk/tlacove-spravy/?csrt=11657498196814353624#menu)
  • PDF súbor nemá k dispozícii záložky (bookmarks), ktoré by pomáhali používateľovi orientovať sa v dokumente. Dané zistenie sa vyskytuje vo viacerých PDF súboroch na webovom sídle.
  • V PDF súboroch a na webovom sídle sa vyskytuje prázdny nadpis. Nadpisy pomáhajú používateľovi orientovať sa v dokumente, nadpis bez textu môže byť mätúcim pre používateľa asistenčnej technológie. (https://www.sudnarada.gov.sk/uznesenia-sudcovskych-rad)
  • Na webovej stránke sa nachádza podmenu, ktoré sa skryje, keď sa používateľ kurzorom vychýli mimo stanovenú výseč.
  • PDF súbor nemá definovaný jazyk. Zistenie bolo identifikované na viacerých PDF súboroch.
  • PDF súbor, ktorého text je v anglickom jazyku, má nesprávne nastavený jazyk. Asistenčná technológia takýto dokument číta slovenským dialektom, čím je text dokumentu nezrozumiteľný. Zistenie bolo identifikované pri viacerých PDF súboroch.
  • Na stránke, ktorý má deklarovaný jazyk slovenský, sa nachádza anglický text, ktorý nie je v zdrojovom kóde určený. (https://www.sudnarada.gov.sk/clenstva-v-sudnej-rade-sa-vzdalo-pat-jej-clenov/)
  • Niektoré stránky webového sídla nemajú rovnaké navigačné mechanizmy. Hlavné menu nie je prítomné a vyhľadávacie pole sa nachádza mierne na inom mieste. (https://zasadnutia.sudnarada.sk/152933-sk/1-zasadnutie-sudnej-rady-sr/)
  • Niektoré webové stránky nemajú dostupnú pätu webového sídla. (https://zasadnutia.sudnarada.sk/152933-sk/1-zasadnutie-sudnej-rady-sr/)
  • Označovanie hypertextových odkazov je nekonzistentné. Na webovej stránke sa nachádzajú hypertextové odkazy, ktoré sa od ostatných odkazov líšia fontom a veľkosťou písma. (https://www.sudnarada.gov.sk/uznesenia-a-stanoviska-sudnej-rady-sr/)
  • Po nesprávnom vyplnení formulára sa chyba vypíše používateľovi, chybné položky sa však neoznačia. (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt/?csrt=11657498196814353624)
  • Pri automatickom zistení chyby pri nesprávne zadanom vstupe sa chyba popíše v texte, ale chybná položka sa neoznačí.
  • Formulár používa placeholder pre zobrazenie požadovaných údajov, ktorý po napísaní nejakého textu zmizne. Placeholder nie je postačujúci, formulárové pole by malo mať uvedenú aj viditeľnú menovku pre prípad, že by používateľ chcel pozmeniť údaje. (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt/?csrt=11657498196814353624)
  • Návrhy na opravu chyby nie sú dostatočne konkrétne napr "Toto pole musí obsahovať e-mailovú adresu!" nie je vhodným návrhom na opravu chyby, vhodnejšie by bolo napr. "emailová adresa môže obsahovať @ len raz". (https://www.sudnarada.gov.sk/kontakt/?csrt=11657498196814353624)
  • Tlačidlo lupy nemá definovaný názov (menovku), nevidiaci používateľ sa pomocou čítača obrazovky nedozvie účel tlačidla.
  • Pri aktivovaní položky mena niektorého zo sudcov dôjde ku načítaniu ďalších odkazov. Asistenčná technológia neinformuje o rozbalenom resp. zatvorenom stave položky.
  • Pri zistení chyby vo formulári sa zobrazia upozornenia, ale zameranie po reloade stránky prejde na ďalší nasledujúci odkaz. Používateľ asistenčnej technológie si tak informácie musí pracne dohľadať. (https://www.sudnarada.gov.sk/prihlasovaci-formular-na-exkurzie)
  • Po úspešnom odoslaní formulára nastane reload webovej stránky a focus sa zameria na ďalšiu položku v rámci bočného obsahu Používateľ si musí manuálne dohľadať informáciu o úspešnom odoslaní formulára. (https://www.sudnarada.gov.sk/prihlasovaci-formular-na-exkurzie)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.2.2023.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1.2.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@sudnarada.gov.sk. Správcom webového sídla je Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.
Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je zamestnanec referátu informačných technológií.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk