Verejné obstarávanie


Zákazky 2021 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou 


Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinna postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Zákazky podľa predpokladanej hodnoty v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní:

- Nadlimitné zákazky
- Podlimitné zákazky
- Prieskum trhu

Úradný názov:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sídlo:

Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava

IČO:

30793629

DIČ:

2021773325

Štatutárny zástupca:

Mgr. Martin Katriak - vedúci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky

Telefón:

02 / 210 28 171

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN:   SK08 8180 0000 0070 0006 1294