Hodnotenie sudcov

Hodnotenie sudcov upravuje § 27a – 27h zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“).

V súlade s § 27b ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo sudcov iného obvodu krajského súdu a sudcov správneho súdu. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov. Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád a sudcovské rady.

Hodnotenie sudcov vykonávajú 4 hodnotiace komisie:

Hodnotiaca komisia č. 1 
Pre obvody:  Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Banskej Bystrici a Špecializovaný trestný súd
Zloženie komisie: JUDr. Anna Ilčinová, Krajský súd v Prešove
                              (Uznesenie 18/2021, Uznesenie 54/2021)
                              JUDr. Eva Macúchová, Okresný súd Nové mesto nad Váhom
                              
(Uznesenie 23/2021, Uznesenie 54/2021)
                              JUDr. Zoltán Szalay, emeritný sudca Krajský súd v Košiciach
                              (Uznesenie 5/2021)

Hodnotiaca komisia č. 2 
Pre obvody: Krajský súd v Bratislave a Krajský súd v Trenčíne
Zloženie komisie: JUDr. Božena Husárová, Krajský súd v Trnave
                              (Uznesenie 19/2021, Uznesenie 54/2021)
                              JUDr. Ľuboslava Mruškovičová, Krajský súd v Prešove
                              (Uznesenie 274/2022)
                              JUDr. Kristína Glezgová, emeritná sudkyňa Okresný súd Lučenec
                              (Uznesenie 3/2021, Uznesenie 37/2021)

Hodnotiaca komisia č. 3 
Pre obvody: Krajský súd v Prešove a Krajský súd v Nitre
Zloženie komisie: JUDr. Darina Kuchtová, Krajský súd v Bratislave
                              (Uznesenie 20/2021, Uznesenie 54/2021)
                              JUDr. Mária Prikrylová, Krajský súd v Trenčíne
                              (Uznesenie 63/2022)
                              JUDr. Magdaléna Blažová, Krajský súd v Bratislave
                              (Uznesenie 64/2022)

Hodnotiaca komisia č. 4
Pre obvody: Krajský súd v Žiline a Krajský súd v Košiciach
Zloženie komisie: JUDr. Dagmar Valocká, Okresný súd Trnava
                              (Uznesenie 15/2021, Uznesenie 22/2021, Uznesenie 54/2021)
                              JUDr. Daša Kontríková, Krajský súd v Trnave
                              (Uznesenie 219/2021, Uznesenie 62/2022
                              JUDr. Ondrej Samaš, Krajský súd v Trenčíne
                              (Uznesenie 65/2022)
Uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky ku voľbám členov do databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií

Rok 2021

•    Uznesenie č. 2/2021 z 15. januára 2021
•    Uznesenie č. 4/2021 z 15. januára 2021
•    Uznesenie č. 14/2021 z 26. januára 2021
•    Uznesenie č. 16/2021 z 26. januára 2021
•    Uznesenie č. 36/2021 z 2. marca 2021
•    Uznesenie č. 51/2021 z 16. marca 2021
•    Uznesenie č. 52/2021 z 16. marca 2021
•    Uznesenie č. 218/2021 z 23. septembra 2021
•    Uznesenie č. 281/2021 z 25. novembra 2023
•    Uznesenie č. 282/2021 z 25. novembra 2021
•    Uznesenie č. 308/2021 z 15. decembra 2021
•    Uznesenie č. 309/2021 z 15. decembra 2021

Rok 2022

•    Uznesenie č. 36/2022 z 9. marca 2022
•    Uznesenie č. 273/2022 z 15. novembra 2022

Rok 2023

•    Uznesenie č. 133/2023 z 19. apríla 2023
•    Uznesenie č. 169/2023 z 16. mája 2023
•    Uznesenie č. 413/2023 z 14. novembra 2023
•    Uznesenie č. 414/2023 z 14. novembra 2023
•    Uznesenie č. 415/2023 z 14. novembra 2023
•    Uznesenie č. 416/2023 z 14. novembra 2023
•    Uznesenie č. 417/2023 z 14. novembra 2023
•    Uznesenie č. 473/2023 z 13. decembra 2023


Rok 2024

•    Uznesenie č. 56/2024 z 14. februára 2024Ďalšie uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom právomoci podľa § 27b ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich


•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 255/2020 z 24. augusta 2020 k návrhu na dočasné riešenie hodnotenia sudcov pre nefunkčnosť hodnotiacej komisie č. 1

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 291/2020 z 27. októbra 2020 k informácii Súdnej rady Slovenskej republiky o tom, ako odvolanie sudcov z dôvodu veku prezidentkou republiky ovplyvnilo databázu a zloženie hodnotiacich komisií 

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 17/2021 z 26. januára 2021 k voľbám členov hodnotiacich komisií na hodnotenie sudcov (zmena počtu komisií z 2 na 3) 

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 35/2021 z 2. marca 2010 k návrhu na zrušenie uznesení súdnej rady č. 2/2021 a č. 3/2021 z 15. januára 2021 

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 281/2021 z 25. novembra 2021 o podnete ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky na vydanie vyhlášky o postavení členov hodnotiacich komisií a k ich činnosti 

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 310/2021 z 15. decembra 2021 k určeniu, ktorých sudcov z obvodov krajských súdov bude hodnotiť hodnotiaca komisia č. 1,2,3
 
•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 62/2022 z 28. apríla 2022 k návrhu na vytvorenie hodnotiacej komisie č. 4 a čiastočnému prerozdeleniu členov hodnotiacej komisie č. 3

•    Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 66/2022 z 28. apríla 2022 k návrhu na nové prerozdelenie obvodov hodnotiacich komisií

Hodnotenia sudcov sú v súlade s § 27h zákona o sudcoch a prísediacich zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky