Súdna rada Slovenskej republiky

 

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavný orgán sudcovskej legitimity.

       Podľa čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Jej ďalšími členmi sú:
    a) deviati sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
    b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
    c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
    d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

       Právomoci Súdnej rady Slovenskej republiky vymedzuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 141a ods. 5 a zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 
      Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky patrí:
    a) zabezpečovať plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva,
    b) prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,
    c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
    d) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
    e) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
    f) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
    g) voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,
    h) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu rozpočtu súdov,
    i) dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu,
    j) vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy,
    k) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon.
 
       Zákonom č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo do ďalšej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky určené:
    a) prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
    b) schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
    c) predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
    d) voliť podpredsedu súdnej rady,
    e) koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,
    f) zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
    g) zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády.
    h) volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,
    i) podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve.
 
(2) Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej
    a) schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
    b) schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
    c) určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.