GDPR - Ochrana osobných údajov

     
     Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) spracúva vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


     V tejto sekcii nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov. Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke.

Informácia o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe:

Prevádzkovateľ:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava

e-mail: podatelna@sudnarada.gov.sk

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba (ZO) / Data Protection Officer (DPO):

e-mail: zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk


    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v kancelárií. DPO môžete kontaktovať emailom na zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk alebo písomne na adrese: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.

               
    Účel spracúvania osobných údajov ako aj právny základ, kategóriu alebo identifikáciu príjemcu, dobe uchovávania, kategórie spracúvaných osobných údajov a zdroj, z ktorého sme vaše osobné údaje získali, nájdete v časti s názvom:
Spracovateľské operácie. Bližšie informácie o existencii automatizované individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sú uvedené v časti s názvom: Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame? a podrobnosti o vašich právach uvádzame v časti s názvom: Ochrana práv dotknutých osôb.


    Kancelária spracúva osobné údaje za účelmi uvedenými v časti - spracovateľské operácie (pre spracúvanie iných osobných údajov, poskytnutých iniciatívne, kancelária nemá právny základ, osobné údaje získané nad rámec (poskytnuté iniciatívne) účelov vymedzených v časti - spracovateľské operácie nebudú spracúvané a budú zlikvidované). Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých kancelária postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. V rámci činnosti kancelárie dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti.


Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Ako chránime vaše osobné údaje?

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

Spracovateľské operácie pdf - 476 kB 

Ochrana práv dotknutých osôb

Dozorné orgány