GDPR - Ochrana osobných údajov

     
     Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) spracúva vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


     V tejto sekcii nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov. Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke.

Informácia o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe:

Prevádzkovateľ:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava

e-mail: podatelna@sudnarada.gov.sk

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba (ZO) / Data Protection Officer (DPO):

e-mail: zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk


    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v kancelárii. DPO môžete kontaktovať emailom na zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk alebo písomne na adrese: Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava.

               

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pdf - 325kB

Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pdf - 242kB

Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom pdf - 235kB

Informácie o súboroch cookies pdf - 229kB