Rozhodnutia disciplinárnych senátov

Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 7. 2017


Spisová značka Merito veci Dátum Súbor
1Dso/7/2019 rozhodnutie o odvolaní 25.02.2020
3Ds/2/2020 návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 28.02.2020
4Ds/1/2020 návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 15.04.2020
4Ds/2/2020 §116 ods. 3 písm. d) v spojení s §116 ods.2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z.z. 15.04.2020
4Ds/2/2019 návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu 15.04.2020
6Ds/1/2017 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 05.06.2020
4Ds/2/2019 závažné disciplinárne previnenie § 116 ods. 3 písm. d) v spojení s § 116 ods. 2 písm. i) zákona č. 385/2000 Z.z. 16.07.2020
4Ds/5/2017 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 16.07.2020
6Ds/3/2019 závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa ust. 116 ods.3 písm. d) v spojení s § 116 ods.2 písm. i) zákona
č. 385/2000 Z.z.
31.07.2020
6Ds/2/2019 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 31.07.2020
5Ds/1/2019 disciplinárne previnenie § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 07.08.2020
1Dso/5/2019 rozhodnutie o odvolaní 22.09.2020
1Dso/6/2020 rozhodnutie o odvolaní 22.09.2020
1Dso/6/2019 rozhodnutie o odvolaní 22.09.2020
6Ds/1/2020 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 09.10.2020
2Ds/1/2020 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 12.10.2020
5Ds/3/2016 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 10.12.2020
5Ds/5/2020 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 26.02.2021
« 1 2 3 4 5 6


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. 7. 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto činnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.


Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 11. 2003  do 31. 8. 2014

Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2002
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2003
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2004
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2005
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2006
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2007
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2008
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2009
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2010
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2011
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2012
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2013
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2014