Rozhodnutia disciplinárnych senátov

Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 7. 2017


Spisová značka Merito veci Dátum Súbor
3Ds/5/2017 §116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.03.2018
5Ds/3/2017 §116 ods. 2 písm. b) a f) zákona č. 385/2000 Z.z. v spojení s ust. §116 ods. 3 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 09.04.2018
5Ds/4/2017 disciplinárne previnenie podľa §116 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. 09.04.2018
4Ds/1/2018 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. f) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.04.2018
1Ds/3/2017 závažné disciplinárne previnenie §116 ods.2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 17.04.2018
2Dso/1/2018 rozhodnutie o odvolaní 20.04.2018
2Dso/2/2018 rozhodnutie o odvolaní 20.04.2018
6Ds/5/2017 § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 23.04.2018
3Ds/3/2017 návrh na určenie neplatnosti písomného napomenutia 24.04.2018
1Ds/1/2018 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. 31.05.2018
3Ds/4/2017 disciplinárne previnenie podľa §116 ods. 1 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z.z. 04.06.2018
2Dso/4/2018 rozhodnutie o odvolaní 21.06.2018
2Ds/1/2015 dvojnásobné závažné disciplinárne previnenie podľa §116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 03.08.2018
1Dso/9/2017 rozhodnutie o odvolaní 11.09.2018
2Dso/3/2018 rozhodnutie o odvolaní 13.09.2018
2Dso/5/2018 rozhodnutie o odvolaní 13.09.2018
2Dso/6/2018 rozhodnutie o odvolaní 13.09.2018
5Ds/1/2018 disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 14.09.2018
1Ds/2/2018 návrh na obnovu konania 22.10.2018
1Ds/3/2018 návrh na určenie neplatnosti písomného napomenutia 22.10.2018
« 1 2 3 4 5 6 »


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. 7. 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto činnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.


Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 11. 2003  do 31. 8. 2014

Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2002
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2003
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2004
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2005
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2006
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2007
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2008
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2009
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2010
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2011
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2012
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2013
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2014