Rozhodnutia disciplinárnych senátov

Disciplinárne súdnictvo vykonávalo svoje právomoci od 1. júla 2017 do 31. júla 2021. Od 1. augusta 2021 je disciplinárnym súdom pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. (1)

Disciplinárne súdnictvo pri Súdnej rade Slovenskej republiky tvorili  disciplinárne senáty a disciplinárne odvolacie senáty. Senáty boli vytvárané Súdnou radou Slovenskej republiky, ktorá nad nimi vykonávala dohľad v zákonom určenom rozsahu. 

Za  obdobie od 1. júla 2017 do 31. júla 2021 disciplinárne senáty a odvolacie disciplinárne senáty právoplatne rozhodli v 109 veciach. Vzhľadom na zánik disciplinárneho súdnictva pri Súdnej rade Slovenskej republiky uverejňujeme v rubrike Disciplinárne súdnictvo už len právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov, usporiadané chronologicky podľa dátumu rozhodnutia. 

Ostatné historické údaje o disciplinárnom súdnictve, pôsobiacom pri Súdnej rade Slovenskej republiky sa nachádzajú v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. 

Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 7. 2017 do 31. júla 2021:


Spisová značka Merito veci Dátum Súbor
2Dso/5/2017 rozhodnutie o odvolaní 09.11.2017 .pdf, 351.84 kB
4Ds/1/2017 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 10.11.2017 .pdf, 209.07 kB
6Ds/4/2016 § 116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z. z. 10.11.2017 .pdf, 208.48 kB
6Ds/5/2015 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. b) v spojení s § 116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. 10.11.2017 .pdf, 251.47 kB
1Ds/4/2016 § 116 ods. 2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z. z. 21.11.2017 .pdf, 305.8 kB
2Ds/5/2016 §116 ods.1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 21.11.2017 .pdf, 407.97 kB
2Dso/7/2017 § 116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 07.12.2017 .pdf, 358.79 kB
2Dso/7/2016 rozhodnutie o odvolaní 07.12.2017 .pdf, 246.74 kB
2Dso/2/2016 rozhodnutie o odvolaní 07.12.2017 .pdf, 245.98 kB
2Ds/4/2016 závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.2 písm. g/ zákona č. 385/2000 Z.z. 19.12.2017 .pdf, 256.21 kB
4Ds/4/2017 závažné disciplinárne previnenie podľa §116 ods. 2 písm. f) v spojení s §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 25.01.2018 .pdf, 294.2 kB
6Ds/4/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 08.02.2018 .pdf, 274.37 kB
6Ds/2/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 08.02.2018 .pdf, 147.99 kB
3Ds/1/2017 §116 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.02.2018 .pdf, 133.16 kB
3Ds/2/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.02.2018 .pdf, 250.93 kB
3Ds/4/2016 §116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.02.2018 .pdf, 439.32 kB
1Ds/4/2017 §116 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z.z. 20.02.2018 .pdf, 404.18 kB
1Ds/1/2017 §116 ods. 2 písm. f) zákona č. 385/2000 Z.z. 20.02.2018 .pdf, 277.82 kB
1Ds/2/2017 disciplinárne previnenie §116 ods.1 písm. a) zákona č.385/2000 Z.z. 20.02.2018 .pdf, 465.34 kB
3Ds/5/2015 § 116 ods. 2 písm. g) zákona č. 385/2000 Z.z. 13.03.2018 .pdf, 224.62 kB


Rozhodnutia disciplinárnych senátov do 1. 7. 2017 sú zverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: https://www.nsud.sk/rozhodnutia/.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 152/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo k rozšíreniu činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti výkonu dohľadu   na dodržiavanie  zásad dôstojnosti a plynulosti disciplinárneho konania. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky od 1. júla 2017 organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych senátov ako aj zverejňovanie ich rozhodnutí. Do 30. júna 2017 tieto činnosti, zabezpečovala Kancelária Najvyššieho súdu SR.


Rozhodnutia disciplinárnych senátov od 1. 11. 2003  do 31. 8. 2014

Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2002
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2003
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2004
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2005
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2006
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2007
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2008
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2009
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2010
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2011
Rozhodnutia Disciplinárneho súdu podľa spisovej značky za rok 2012
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2013
Rozhodnutia Disciplinárneho senátu podľa spisovej značky za rok 2014


(1) čl. 154g ods. 8 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s §101e ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov