Informácia o 9. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 18. októbra  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 15 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.           

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o bode programu:
 
  • Návrh stanoviska Stálej etickej komisie (sudca - advokát)

Stála etická komisia Súdnej rady Slovenskej republiky predložila k tomuto bodu programu návrh stanoviska. Odborná diskusia k otázke zlučiteľnosti postavenia sudcu s prerušeným výkonom funkcie s výkonom advokácie otvorila viaceré otázky tejto etickej dilemy.

Ku zlučiteľnosti týchto dvoch povolaní je potrebné, podľa prevažujúcich názorov,    pristupovať nielen v zákonnej rovine, ale aj so zreteľom na etické štandardy. Osobitne je nutné, pri hľadaní adekvátnej odpovede,  zdôrazniť zásadu nezávislosti a nestrannosti sudcu. Aj sudca s prerušeným výkonom funkcie sudcu má totiž v rozsahu primeranom tomuto statusu dodržiavať zásady sudcovskej etiky. Do akej miery existuje táto povinnosť je rozhodujúce pre definitívny obsah stanoviska súdnej rady.

Z diskusie vyplynulo, že návrh stanoviska bude naďalej kreovaný v nadväznosti na odborné príspevky členiek a členov súdnej rady a po jeho vytvorení sa bude súdna rada touto problematikou opätovne zaoberať na pracovnom stretnutí,  prípadne už na riadnom  zasadnutí.


Pracovné stretnutie trvalo od 10.00 do 11.58 hod.