Oznam pre verejnosť

Publikované

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že od 9. mája 2024 začne proces odstraňovania dát majetkových priznaní sudcov za roky 2009 – 2012 v elektronickej forme z webového sídla Súdnej rady Slovenskej republiky a zo servera Kancelárie súdnej rady. Tento proces sa bude týkať tých majetkových priznaní, ktoré boli po uplynutí lehoty uloženia v súlade s rozhodnutím Slovenského národného archívu vyradené a v papierovej forme zlikvidované. Majetkové priznania sudcov za roky 2013 a nasledujúce obdobia zostávajú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky bez zmeny. Uvedený postup vyplýva zo zákona o archívoch a registratúrach, zákona o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov.

Súčasne bude u tých sudkýň a sudcov, ktorým ku dňu 1.3.2024 zanikla funkcia sudcu (bez ohľadu na dôvod zániku funkcie), zabezpečené zneprístupnenie dát ich majetkových priznaní a písomných vyhlásení na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky pre verejnosť. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky zrealizuje tieto úkony na základe aktuálnej právnej úpravy, najmä zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a zákona o sudcoch a prísediacich.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}