Disciplinárne súdnictvo

30.08.2021

Disciplinárne súdnictvo vykonávalo svoje právomoci od 1. júla 2017 do 31. júla 2021. Od 1. augusta 2021 je disciplinárnym súdom pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. (1)

Disciplinárne súdnictvo pri Súdnej rade Slovenskej republiky tvorili  disciplinárne senáty a disciplinárne odvolacie senáty. Senáty boli vytvárané Súdnou radou Slovenskej republiky, ktorá nad nimi vykonávala dohľad v zákonom určenom rozsahu. 

Za  obdobie od 1. júla 2017 do 31. júla 2021 disciplinárne senáty a odvolacie disciplinárne senáty právoplatne rozhodli v 109 veciach. Vzhľadom na zánik disciplinárneho súdnictva pri Súdnej rade Slovenskej republiky uverejňujeme v rubrike Disciplinárne súdnictvo už len právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov, usporiadané chronologicky podľa dátumu rozhodnutia. 

Ostatné historické údaje o disciplinárnom súdnictve, pôsobiacom pri Súdnej rade Slovenskej republiky sa nachádzajú v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky. 

(1) čl. 154g ods. 8 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s §101e ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov 
nzov

Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcov Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v júli tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrh…

16.09.2021
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 28. septembra 202…

14.09.2021
nzov

Lenka Praženková sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dnes, t.j. 14. septembra 2021, doručila predsedovi Súdnej rady S…

14.09.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 10. septembra 2021, podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediaci…

10.09.2021