Európska sieť súdnych rád

Zloženie a status ENCJ
ENCJ bola formálne založená v roku 2004. Tvoria ju národné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré sú nezávislé od výkonnej a legislatívnej moci a zodpovedajú za podporu súdnictva v oblasti nezávislého výkonu spravodlivosti. Spoločným znakom všetkých organizácií je teda autonómia a nezávislosť od výkonnej a legislatívnej moci, predsa však z pohľadu monitorovania a podpory justície je každá inštitúcia jedinečná. Niektoré rady (tradične známe ako severoeurópsky model) majú právomoci v oblasti politiky vedenia, rozpočtov a rozpočtových postupov, zatiaľ čo ostatné (známe ako juhoeurópsky model) majú kompetencie v súvislosti s kariérnymi rozhodnutiami o sudcoch, ich výberom, vzdelávaním a disciplinárnymi konaniami.

Ministerstvu spravodlivosti v členskom štáte, kde podobné vyššie uvedené inštitúcie neexistujú, môže byť udelený status pozorovateľa. Pozorovateľom sa tiež môžu stať súdne rady kandidujúcich krajín do EÚ.

Podľa Belgického práva bola ENCJ v decembri 2007 uznaná ako nezisková medzinárodná organizácia.

Ciele
Cieľom ENCJ je zlepšenie spolupráce a vzájomné porozumenie medzi súdnymi radami a členmi súdnych rád členských alebo kandidujúcich krajín EÚ. V rámci vytvorenia európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je cieľom ENCJ spolupráca medzi členmi v oblasti:
 
- analýzy informácií o štruktúrach a kompetenciách členov a výmen medzi členmi,
- výmeny skúseností vo vzťahu organizácie justície a jej fungovania
- poskytovanie expertíz, skúseností a návrhov inštitúciám EÚ a iným národným a medzinárodným organizáciám.

Orgány a fungovanie
Orgánmi ENCJ sú:

- Valné zhromaždenie – organizované raz ročne, prerokúva základné, operačné a procedurálne záležitosti
- Organizačný výbor – prijíma všetky potrebné opatrenia pre fungovanie asociácie
- Výkonná rada – zodpovedá za každodenné vedenie asociácie
- Prezident – reprezentuje asociáciu, predovšetkým vo vzťahu s inštitúciami EÚ

ENCJ má kanceláriu v Bruseli, ktorá za účelom posilnenia fungovania siete dostala podporu Európskej komisie v rámci programu - Civil Justice Programme 2007-2013.

Vzťahy
-
Spoločná komisia Ibero Amerického justičného sumitu a ENCJ
- člen Justičného fóra EÚ
- pozorovateľ v Poradnej rade európskych sudcov a Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva
- blízke vzťahy so Sieťou predsedov najvyšších súdov EÚ, Asociáciou štátnych rád a najvyšších správnych súdov 
   EÚ a Európskou justičnou vzdelávacou sieťou.


Súdna rada Slovenskej republiky je členom ENCJ od roku 2005.


Internetová stránka: www.encj.eu

ENCJ