Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

13.01.2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.  

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

  • Upravený návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky – systematizácia zmien, doplnení a vypustení navrhovaných členkami a členmi súdnej rady Slovenskej republiky
  • Dopracovanie návrhu vyjadrenia k ústavnej sťažnosti vo veci III. ÚS 446/2021-35
  • Preverovanie spôsobilosti byť prísediacou/prísediacim sudkyňou/sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – pripodobenie skúmaniu sudcovskej spôsobilosti u sudkýň/sudcov Slovenskej republiky?
  • Obsadzovanie voľných miest sudcov – databáza vs. preloženie sudcu.


V prvom bode programu pracovného stretnutia sa sumarizovali jednotlivé pripomienky, spolu s ich odôvodneniami a zaradili sa do návrhov rokovacieho poriadku a štatútu súdnej rady. Cieľom bola odborné ujasnenie toho, či navrhované znenie rokovacieho poriadku a štatútu zodpovedajú ústavnej a zákonnej úprave Súdnej rady Slovenskej republiky.  Pripomienky budú prerokované budú  na 1. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 19.1.2022, kedy sa o nich bude jednotlivo hlasovať.

Druhý bod programu pracovného stretnutia bol venovaný záverečnému zneniu vyjadrenia ku ústavnej sťažnosti  R.H. vo veci sp.zn. .III. ÚS 446/2021, ktorého súčasťou bude žiadosť o vykonanie verejného ústneho pojednávania. Súdnu radu bude zastupovať jej členka Lucia Berdisová. Celé znenie vyjadrenia bude, po jeho doručení ústavnému súdu,  uverejnené na webovom sídle súdnej rady.

Tretí bod programu pracovného stretnutia  vyústil do odborných názorov členiek a členov súdnej rady, podľa ktorých  spôsobilosť byť prísediacou/prísediacim sudkyňou/sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky by sa mala  posudzovať z materiálov predložených k návrhom kandidátok/kandidátov. Pohovor s nimi by sa mal zamerať na predovšetkým na všeobecné otázky motivácie, hodnotových postojov, etických dilem a súvisiacich problematík.

Štvrtý bod programu pracovného stretnutia. Po krátkej diskusii, v ktorej sa predbežne uzavrelo, že znenie § 28 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov je možné vykladať aj tak, že preloženie sudcu na základe jeho žiadosti a ponúknutie voľného miesta uchádzačovi o funkciu sudcu z databázy sú rovnocenné právne možnosti obsadenia voľného miesta sudcu. Vzhľadom na  závažnosť odbornej  problematiky tento bod pracovného stretnutia nebol uzatvorený s prijatím jednoznačného stanoviska a diskusia o ňom bude  pokračovať na pracovnom stretnutí dňa 9. februára 2022.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 14.45 hodiny.

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022