Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023


Dňa 17. apríla 2023 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len ,,členky a členovia“) podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 15 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o bodoch programu:

- List predsedu Okresného súdu Žilina: Otázka zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku sudcovskej spôsobilosti.

- Podanie predsedníčky Okresného súdu Bratislava V. na preskúmanie sudcovskej spôsobilosti u sudcu, na ktorého bol podaný disciplinárny návrh s návrhom na odvolanie z funkcie sudcu.

Prvý bod programu pracovného stretnutia sa venoval otázke zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku sudcovskej spôsobilosti s osobitným dôrazom na duševné zdravie.
Členky a členovia sa po diskusii zhodli na tom, že z hľadiska platného právneho stavu Súdna rada Slovenskej republiky nemá oprávnenie rozhodovať o zdravotnej spôsobilosti sudcov, s výnimkou situácie, v ktorej sudca najmenej jeden rok nie je zo zdravotných dôvodov spôsobilý vykonávať funkciu sudcu.

Druhý bod programu pracovného stretnutia sa venoval podaniu predsedníčky Okresného súdu Bratislava V. na preskúmanie sudcovskej spôsobilosti u sudcu, na ktorého bol podaný disciplinárny návrh s návrhom na odvolanie z funkcie sudcu. Predseda informoval súdnu radu , že dňa 3. apríla 2023 disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol o uložení najprísnejšieho disciplinárneho opatrenia, odvolanie z funkcie sudcu.

Členky a členovia sa zhodli, že je relevantné zaoberať sa podaním predsedníčky Okresného súdu Bratislava V. až po právoplatnom rozhodnutí disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Pracovné stretnutie trvalo od 9.30 hod. do 10.43 hod.

Ján Mazák, v.r.