Informácia o 10. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022


Dňa 15. novembra 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len ,,členky a členovia“) podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 15 členiek a členov. Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o bodoch programu:

- Návrh stanoviska Stálej etickej komisie (sudca - hasič)
- Návrh nového formulára k majetkovým priznaniam sudcov

Bod programu ,,Návrh stanoviska Stálej etickej komisie vo veci zlučiteľnosti postavenia sudcu s pozíciou veliteľa dobrovoľného hasičského zboru)“ bol vypustený vzhľadom na potrebu doplniť podklady na posúdenie tejto otázky.

Odborná diskusia k bodu ,,Návrh nového formulára k majetkovým priznaniam sudcov“ (ďalej len ,,návrh nového formulára“) otvorila viaceré otázky zo strany členiek a členov ohľadom zákonnosti, efektívnosti a dodržiavania jednotlivých ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95146/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR“).

V úvode pracovného stretnutia k tomuto bodu predseda súdnej rady uviedol, že bolo by vhodné prijať legislatívne opatrenie k majetkovým priznaniam sudcov, podľa ktorého by sa tieto priznania zverejňovali iba v takom rozsahu, ako je to v prípade zverejňovania majetkových priznaní poslancov a ostatných verejných činiteľov.

Nasledovala prezentácia návrhu nového formulára pracovníkom Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len ,,pracovník“). Po jej skončení vyjadrili jednotlivé členky a členovia svoje výhrady voči jednotlivým položkám, ktoré by sa mali vypustiť alebo prepracovať z dôvodu dodržiavania ustanovení GDPR a zákonnosti platnej právnej úpravy. Zo strany členiek a členov vyznela opakovaná nutnosť zmeny § 32 zákona č. 385/2000 Z. z. sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a potrebnej aktualizácie Návodu na vypĺňanie majetkových priznaní, ktorý je zverejnený na webovej sídlom Súdnej rady Slovenskej republiky. Bol prednesený návrh na nakrútenie takého materiálu, ktorý by zodpovedal prezentácii nového návrhu formulára na majetkové priznanie.

Výsledkom širšej odbornej diskusie je záver o nutnosti legislatívnych zmien a prepracovania návrhu nového formulára vo vzťahu k vysloveným výhradám zo strany členiek a členov.

Otázka, kedy sa dá očakávať implementácia nového formuláru zostala neuzavretá.

Pracovné stretnutie trvalo od 10.00 hod. do 11.24 hod.

Ján Mazák, v.r.