Informácia o 11. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022


Dňa 13. decembra 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o bodoch programu:

- Spĺňa podnet vyšších súdnych úradníkov pôsobiacich na súdoch v Slovenskej republike k nepriaznivému postaveniu vyššieho súdneho úradníka v systéme justície kritéria ustanovené v § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov?

- Postup Súdnej rady Slovenskej republiky, ak podanie označené ako kvalifikovaný podnet podľa § 27hg ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obsahuje skutočnosti zakladajúce podozrenie zo spáchania trestného činu sudcom.

- Postup a rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o podnete predsedu súdu na konanie podľa článku 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.


V prvom bode programu pracovného stretnutia s poukazom na § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o súdnej rade“) podľa, ktorého ,,Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady podľa tohto zákona patrí predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister spravodlivosti") podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov“ sa riešila otázka, či daný podnet, ktorý vypracovali vyšší súdni úradníci, spĺňa parametre uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súdnej rade.

Výsledkom širšej odbornej diskusie členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky je záver, že pri výklade citovaného ustanovenia je potrebné vziať do úvahy, že vyšší súdni úradníci sú subjektami konania pred súdmi, v ktorom konajú samostatne alebo na základe poverenia príslušným sudcom a súčasne tvoria aj súčasť vnútornej organizácie súdnictva.

Z tohto výkladu sa dá vyvodiť aj možnosť súdnej rady predložiť taký podnet ako podnet v zmysle v § 4 ods. 1 písm. c) zákona o súdnej rade a súčasne požiadať o jeho zaradenie do plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, pripadne aj o zaradenie mimo plánu týchto úloh.

Druhý bod programu pracovného stretnutia sa venoval problematike vyhodnotenia obsahu podnetu fyzických osôb a právnických osôb označených ý ako kvalifikovaný podnet, pričom z obsahu vyplýva, že sa jedná o trestné oznámenie, resp. podanie obsahuje len skutočnosti, ktoré zakladajú podozrenie zo spáchania trestného činu. Vzhľadom na to, že o odôvodnenosti kvalifikovaného podnetu rozhoduje súdna rada, tak v takých prípadoch je potrebné predložiť také podanie na procesný postup podľa § 27hg ods. 2 zákona o súdnej rade a podľa výsledku v pilotnom prípade potom sa bude podľa tohto výsledku postupovať aj pri ďalších takých kvalifikovaných podnetoch.

Tretí bod programu pracovného stretnutia sa venoval výkladu článku 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa prevažujúceho názoru predpoklad uvedený v hypotéze tejto ústavnej normy je naplnený vtedy, ak je súdnej rade predložené oznámenie predsedupríslušného súdu doložené potvrdením o práceneschopnosti sudcu alebo sudkyne, z ktorého vyplýva, že jeho/jej zdravotný stav im dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti.

V takom prípade je súdna rada podľa zákona povinná predložiť prezidentovi/prezidentke republiky návrh na odvolanie; prezident / prezidentka môže, nemusí takému návrhu vyhovieť.

Aj v prípade takého konania musí byť sudca/sudkyňa pozvaný/á na zasadnutie súdnej rady, ktorého sa môžu zúčastniť osobne alebo on line. V prípade, že sa bez riadneho ospravedlnenia nezúčastnia, zásadne to nebráni súdnej rade konať a rozhodnúť.

Na rozhodovanie súdnej rady o oznámení predsedu príslušného súdu, podľa ktorého zdravotný stav sudcovi/sudkyni dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti zásadne nemá žiaden vplyv prerušenie výkonu funkcie sudcu, ak k nemu došlo po uplynutí doby ustanovenej v článku 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky z osobných alebo vážnych rodinných dôvodov; k prerušeniu zo zdravotných dôvodov po uplynutí tejto doby by nemalo dôjsť, pretože taká situácia je riešená osobitnou ústavnou a zákonnou normou v prospech návrh súdnej rady na odvolanie sudcu/sudkyne.

Pracovné stretnutie trvalo od 9.38 hod. do 12.08 hod.

Ján Mazák, v.r.