Informácia o 2. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

10.02.2022

Dňa 9. februára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 15 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

  • Obsah pojmu „morálny štandard“ a pojmu „integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie“. Definícia „Obchodné, majetkové a finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu“.
  • Obsadzovanie voľných miest sudcov – databáza vs. preloženie sudcu.

Prerokovanie prvého bodu  programu pracovného stretnutia súdnej rady vyústilo do týchto odborných záverov:
 
  • pri posudzovanie sudcovskej spôsobilosti by sa malo postupovať z prípadu na prípad, kazuisticky, so zohľadnením osobitností každého jednotlivého prípadu;
  • kazuistický prístup by mohol doplniť vypracovaním metodického usmernenia, ktoré by vychádzalo aj z Bangalórskych zásad správania sudcov ako aj z ďalších dostupných prameňov upravujúcich otázky morálneho štandardu ako aj integrity na zodpovedný a náležitý výkon funkcie sudcu;
  • pri posudzovaní sudcovskej spôsobilosti súdna rada nie je podľa zákona viazaná výsledkami výberových konaní; ich prípadnému preskúmaniu súdnou radou nebráni žiadna prekážka;
  • je potrebné odlíšiť posudzovanie sudcovskej spôsobilosti u uchádzačov o funkciu sudcu od posudzovania sudcovskej spôsobilosti u sudcov, u ktorých už sa môžu vziať na zreteľ ich výsledky výkonu funkcie.


Druhý bod programu pracovného stretnutia bol venovaný problematike obsadzovania voľných miest sudcov. Podpredseda súdnej rady navrhol, aby preloženie sudcu na jeho žiadosť malo prednosť pred databázou kandidátov na  sudcov, pričom  podľa výkladu zákona možno považovať  obsadzovanie voľných miest sudcov z databázy sudcov a preloženie sudcu na jeho žiadosť za rovnocenné možnosti. O ich konkrétnom použití bude rozhodovať súdna rada. Z hľadiska spravodlivého usporiadania vecí  by súdna rada mala zásadne uprednostniť žiadosť sudcu o jeho preloženie so zreteľom  na požiadavky zákona,  zabezpečenie úloh justície, potreby dotknutých  súdov ako i osobnú situáciu sudkyne/sudcu.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 14.40 hodiny.

 

nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

29.09.2023
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 25. septembra 2023 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediac…

25.09.2023
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023