Informácia o 3. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Publikované

Dňa 17. marca 2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 11 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Predmetom širšej odbornej diskusie na pracovnom stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, konanom 17.marca 2022 boli teoretické otázky vzťahujúce sa na stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky  podľa § 25 ods. 2 zákona č.432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), požadované disciplinárnymi senátmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Súdna rada venovala pozornosť forme, obsahu a spôsobu prijímania  týchto stanovísk pre rozhodovanie v disciplinárnych veciach sudcov. Dospela k záverom, podľa ktorých stanoviská musí schvaľovať súdna rada, pričom obsah a forma týchto stanovísk sa musí odvíjať od konkrétnych skutkov, ktoré sú uvedené v návrhoch na disciplinárne konanie. Návrhy stanovísk budú pripravované stálou etickou komisiou alebo spravodajcami z členiek a členov súdnej rady.

Pracovné stretnutie trvalo od 11.50  do 12.30 hodiny.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}