Informácia o 3. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

17.03.2022

Dňa 17. marca 2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 11 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Predmetom širšej odbornej diskusie na pracovnom stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, konanom 17.marca 2022 boli teoretické otázky vzťahujúce sa na stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky  podľa § 25 ods. 2 zákona č.432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), požadované disciplinárnymi senátmi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Súdna rada venovala pozornosť forme, obsahu a spôsobu prijímania  týchto stanovísk pre rozhodovanie v disciplinárnych veciach sudcov. Dospela k záverom, podľa ktorých stanoviská musí schvaľovať súdna rada, pričom obsah a forma týchto stanovísk sa musí odvíjať od konkrétnych skutkov, ktoré sú uvedené v návrhoch na disciplinárne konanie. Návrhy stanovísk budú pripravované stálou etickou komisiou alebo spravodajcami z členiek a členov súdnej rady.

Pracovné stretnutie trvalo od 11.50  do 12.30 hodiny.

nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023