Informácia o 4. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Publikované

Dňa 6. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

- Prerokovanie návrhu stanovísk podľa § 25 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok), požadovaných senátom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
- Prerokovanie žiadosti sudkyne o zlučiteľnosti internetového predaja vlastných použitých vecí s výkonom funkcie sudkyne
- Dotazník ENCJ týkajúci sa Etického kódexu členov súdnej rady.

Členky a členovia súdnej rady diskutovali k prvému bodu pracovného stretnutia s nastolením viacerých smerov riešenia problematiky.

Druhý bod programu pracovného stretnutia bol venovaný problematike zlučiteľnosti internetového predaja s výkonom funkcie sudkyne so záverom, že bude vypracované stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré bude prerokované na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.

Tretí bod programu pracovného stretnutia Súdna rada Slovenskej republiky prerokovala so záverom, že dotazník ENCJ bude po úprave navrhnutých bodov, na ktorých sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky zhodli, zaslaný v žiadanej lehote ENCJ.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 15.11 hodiny.
 


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}