Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

11.05.2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

  • Vzťah medzi § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov – započítanie inej právnej praxe do výkonu funkcie sudcu
  • Návrhy legislatívnych zmien v zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších zákonoch
  • Zákonné predpoklady, za splnenia ktorých je sudca všeobecného súdu povinný vydať orgánom činným v trestnom konaní súdny spis a jeho prílohy; prípustné vykonať za účelom odňatia súdneho spisu a jeho príloh prehliadku priestorov súdu


Členky a členovia súdnej rady diskutovali k prvému bodu programu pracovného stretnutia so záverom, podľa ktorého by súdna rada v súčasnej dobe mala vychádzať z doterajšej rozhodovacej praxe. Súčasne však na ministerstvo spravodlivosti bude podaný podnet na jasnejšiu úpravu § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.

K druhému bodu programu tohto pracovného stretnutia vyplynulo z diskusie členiek a členov súdnej rady, že legislatívne návrhy nebudú prerokované na najbližšom zasadnutí súdnej rady, ale budú predmetom ďalšej širšej odbornej diskusie pracovného stretnutia členov súdnej rady v mesiaci jún 2022. Následne budú spracované do vecného zámeru, ktorý bude zaslaný ministerstvu spravodlivosti so žiadosťou o ich zaradenie do riadneho legislatívneho procesu.

Odborná diskusia členiek a členov súdnej rady v treťom bode programu pracovného stretnutia bola zameraná predovšetkým na otázky právomoci súdnej rady konať vo veciach, v ktorých sa majú skúmať právne a faktické postupy orgánov činných v trestnom konaní pri zabezpečovaní takých dôkazov v trestnom konaní, akými sú súdne spisy a ich prílohy, s osobitným zreteľom na ich zákonnosť.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 15.10 hod.

nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022