Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Publikované

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

  • Vzťah medzi § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov – započítanie inej právnej praxe do výkonu funkcie sudcu
  • Návrhy legislatívnych zmien v zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších zákonoch
  • Zákonné predpoklady, za splnenia ktorých je sudca všeobecného súdu povinný vydať orgánom činným v trestnom konaní súdny spis a jeho prílohy; prípustné vykonať za účelom odňatia súdneho spisu a jeho príloh prehliadku priestorov súdu


Členky a členovia súdnej rady diskutovali k prvému bodu programu pracovného stretnutia so záverom, podľa ktorého by súdna rada v súčasnej dobe mala vychádzať z doterajšej rozhodovacej praxe. Súčasne však na ministerstvo spravodlivosti bude podaný podnet na jasnejšiu úpravu § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.

K druhému bodu programu tohto pracovného stretnutia vyplynulo z diskusie členiek a členov súdnej rady, že legislatívne návrhy nebudú prerokované na najbližšom zasadnutí súdnej rady, ale budú predmetom ďalšej širšej odbornej diskusie pracovného stretnutia členov súdnej rady v mesiaci jún 2022. Následne budú spracované do vecného zámeru, ktorý bude zaslaný ministerstvu spravodlivosti so žiadosťou o ich zaradenie do riadneho legislatívneho procesu.

Odborná diskusia členiek a členov súdnej rady v treťom bode programu pracovného stretnutia bola zameraná predovšetkým na otázky právomoci súdnej rady konať vo veciach, v ktorých sa majú skúmať právne a faktické postupy orgánov činných v trestnom konaní pri zabezpečovaní takých dôkazov v trestnom konaní, akými sú súdne spisy a ich prílohy, s osobitným zreteľom na ich zákonnosť.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 15.10 hod.


Ďalšie tlačové správy