Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

11.05.2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch:

  • Vzťah medzi § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov – započítanie inej právnej praxe do výkonu funkcie sudcu
  • Návrhy legislatívnych zmien v zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších zákonoch
  • Zákonné predpoklady, za splnenia ktorých je sudca všeobecného súdu povinný vydať orgánom činným v trestnom konaní súdny spis a jeho prílohy; prípustné vykonať za účelom odňatia súdneho spisu a jeho príloh prehliadku priestorov súdu


Členky a členovia súdnej rady diskutovali k prvému bodu programu pracovného stretnutia so záverom, podľa ktorého by súdna rada v súčasnej dobe mala vychádzať z doterajšej rozhodovacej praxe. Súčasne však na ministerstvo spravodlivosti bude podaný podnet na jasnejšiu úpravu § 151 ods. 5 a 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.

K druhému bodu programu tohto pracovného stretnutia vyplynulo z diskusie členiek a členov súdnej rady, že legislatívne návrhy nebudú prerokované na najbližšom zasadnutí súdnej rady, ale budú predmetom ďalšej širšej odbornej diskusie pracovného stretnutia členov súdnej rady v mesiaci jún 2022. Následne budú spracované do vecného zámeru, ktorý bude zaslaný ministerstvu spravodlivosti so žiadosťou o ich zaradenie do riadneho legislatívneho procesu.

Odborná diskusia členiek a členov súdnej rady v treťom bode programu pracovného stretnutia bola zameraná predovšetkým na otázky právomoci súdnej rady konať vo veciach, v ktorých sa majú skúmať právne a faktické postupy orgánov činných v trestnom konaní pri zabezpečovaní takých dôkazov v trestnom konaní, akými sú súdne spisy a ich prílohy, s osobitným zreteľom na ich zákonnosť.

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 15.10 hod.

nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023