Informácia o 7. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

08.06.2022
Dňa 8. júna 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 12 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení. Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch: 
 
  • Návrhy legislatívnych zmien v zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších zákonoch 
  • Postup Súdnej rady Slovenskej republiky po návrhu negatívneho stanoviska kontrolných komisií pri preverovaní majetkových pomerov a výkone dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 
  • Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2022 (Justice Scoreboard) – výzva pre Súdnu radu Slovenskej republiky? 
  • Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky – niektoré koncepčné otázky vhodnosti, formy a obsahu

V prvom bode pracovného stretnutia po odbornej diskusii k legislatívnym návrhom a pripomienkam členov súdnej rady vyplynulo, že legislatívne návrhy budú prerokované na najbližšom zasadnutí súdnej rady a po prerokovaní a schválení súdnou radou budú tieto legislatívne podnety predložené ministerstvu spravodlivosti na začatie riadneho legislatívneho postupu. 

Z diskusie k problematike druhého bodu pracovného stretnutia vyplynulo, že do Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky budú zapracované navrhované zmeny v súvislosti s čl. XX ods. 7 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky a následne budú prerokované na zasadnutí súdnej rady v mesiaci júl 2022. 

Tretí bod pracovného stretnutia bol, po načrtnutí východísk a možností využitia záverov porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, preložený na ďalšiu odbornú diskusiu v septembri 2022. 

Štvrtý bod sa venoval prípadom množiacich sa verbálnych útokov voči sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky. Súdna rada považuje za vhodné, aby reagovala primeraným spôsobom na závažné formy verbálnych útokov; pripravený materiál má z tohto aspektu aj výrazne preventívny charakter. Forma a obsah sa zvoli podľa povahy verbálneho útoku, útočiacej osoby ako času, kedy bol produkovaný verbálny útok. Reakcia súdnej rady musí byť aktuálna a promptná. 

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 14.40 hod.
nzov

Súdnej rade bol podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v marci tohto roka opakovane vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európsk…

30.06.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na troch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Oprávnení…

21.06.2022
nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči sudkyniam, sudcom a súdom

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom 9. zasadnutí konanom 15. júna 2022 schválila uznesením číslo 133/2022 Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej r…

16.06.2022
nzov

Majetkové priznania sudcov za rok 2021

Na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky sú od dnešného dňa zverejnené majetkové priznania sudcov za rok 2021.  Odkaz na majetkové priz…

16.06.2022