Informácia o 7. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

08.06.2022
Dňa 8. júna 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 12 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení. Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch: 
 
  • Návrhy legislatívnych zmien v zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a niektorých ďalších zákonoch 
  • Postup Súdnej rady Slovenskej republiky po návrhu negatívneho stanoviska kontrolných komisií pri preverovaní majetkových pomerov a výkone dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti 
  • Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2022 (Justice Scoreboard) – výzva pre Súdnu radu Slovenskej republiky? 
  • Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky – niektoré koncepčné otázky vhodnosti, formy a obsahu

V prvom bode pracovného stretnutia po odbornej diskusii k legislatívnym návrhom a pripomienkam členov súdnej rady vyplynulo, že legislatívne návrhy budú prerokované na najbližšom zasadnutí súdnej rady a po prerokovaní a schválení súdnou radou budú tieto legislatívne podnety predložené ministerstvu spravodlivosti na začatie riadneho legislatívneho postupu. 

Z diskusie k problematike druhého bodu pracovného stretnutia vyplynulo, že do Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky budú zapracované navrhované zmeny v súvislosti s čl. XX ods. 7 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky a následne budú prerokované na zasadnutí súdnej rady v mesiaci júl 2022. 

Tretí bod pracovného stretnutia bol, po načrtnutí východísk a možností využitia záverov porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, preložený na ďalšiu odbornú diskusiu v septembri 2022. 

Štvrtý bod sa venoval prípadom množiacich sa verbálnych útokov voči sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky. Súdna rada považuje za vhodné, aby reagovala primeraným spôsobom na závažné formy verbálnych útokov; pripravený materiál má z tohto aspektu aj výrazne preventívny charakter. Forma a obsah sa zvoli podľa povahy verbálneho útoku, útočiacej osoby ako času, kedy bol produkovaný verbálny útok. Reakcia súdnej rady musí byť aktuálna a promptná. 

Pracovné stretnutie trvalo od 13.00 do 14.40 hod.
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

29.09.2023
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 25. septembra 2023 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediac…

25.09.2023
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023