Informácia o 8. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022Dňa 20. septembra  2022  sa členky a členovia  Súdnej rady Slovenskej republiky podľa   § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zišli  na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 14 členiek a členov. Ostatní boli riadne ospravedlnení.

      Základným cieľom pracovného stretnutia bola širšia odborná diskusia o týchto bodoch: 

• Teoretické a praktické otázky o objektívnej stránke trestného činu ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona vo svetle nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 259/2021 zo 17. marca 2022 (body 40 až 42).

• Postup Súdnej rady Slovenskej republiky na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 446/2021 – otázky právneho názoru ústavného súdu, aplikovateľné procesné a hmotné právo. 

• Právne dôsledky rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky o neprijatí stanoviska v konaní o preverenie sudcovskej spôsobilosti (kandidáti na sudcu) a dohľad nad sudcovskou spôsobilosťou (preloženie sudcu na vyšší stupeň, kandidáti na predsedov súdov).

• Postup Kontrolných komisií Súdnej rady Slovenskej republiky pri využívaní správ od orgánov verejnej moci.

Odborná diskusia v prvom bode viedla k názorom, ktoré potvrdzujú, že výklad a prípadná aplikácia  § 326a Trestného zákona vyvoláva vážne problémy a neriešené otázky aj vo vzťahu ku kompetencii súdnej rady odoprieť súhlas s trestným stíhaním sudcu za uvedený trestný čin. Súdna rada preto mieni vyjadriť svoje zásadné  stanovisko k týmto zložitým právnym otázkam v rámci pripomienkového konania k návrhom noviel Trestného zákona a Trestného poriadku. 

V druhom bode pracovného stretnutia sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky po odbornej diskusii v podstate zhodli na tom, že pri preverovaní sudcovskej spôsobilosti  v nadväznosti na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 446/2021 je povinnosťou súdnej rady rešpektovať citovaný nález, ktorý ukladá súdnej rade pokračovať v konaní tak, ako je to v ňom uložené, t. j. od posledného vyjadrenia predsedu súdnej rady na zasadnutí, na ktorom bolo prijaté zrušené uznesenie; rozhodnutie súdnej rady o ne/splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti však nález ponecháva v plnej kompetencii súdnej rady. 

V odbornej diskusii k tretiemu bodu pracovného stretnutia sa členovia Súdnej rady Slovenskej republiky v zásade zhodli na tom, že pri prijímaní stanoviska v konaní o preverenie  sudcovskej spôsobilosti a vykonaní dohľadu nad sudcovskou spôsobilosťou odôvodnenie rozhodnutia vyplýva z rozpravy predchádzajúcej uzneseniu. Ani negatívne stanovisko súdnej rady v zásade nebráni tomu, aby sa osoba uchádzala znovu o funkciu sudcu. To platí aj pre postup na súd vyššieho stupňa a pre kandidátov na funkcie predsedov okresných a krajských súdov. Súdny prieskum takýchto rozhodnutí súdnej rady patrí, podľa ustálenej súdnej praxe, do kompetencie Ústavného súdu Slovenskej republiky. 

Štvrtý bod pracovného stretnutia bol diskutovaný  v osobitnom režime so zreteľom na to, že  podkladom odbornej prípravy bol  materiál so stupňom utajenia „Dôverné“. 

Pracovné stretnutie trvalo od 10.15 do 14.30  hod.