Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

11.06.2021
Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. Inšpiráciou pre tieto práce sú aj Bangalórske zásady správania sa sudcov. Zásady, o ktorých sa často hovorí, nezriedka sa citujú, dokonca aj v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu Slovenskej republiky, avšak ich obsah, výklad a používanie zostávajú veľkou neznámou. 

Z toho dôvodu sa Súdna rada Slovenskej republiky rozhodla pre preklad nielen Bangalórskych  zásad správania sa sudcov, ale aj komentára ku nim. 

Komentár k Bangalórskym zásadam správania sa sudcov v slovenskej verzii ponúkame na využitie pri riešení právnych aj morálnych dilem predovšetkým sudkyniam a sudcov Slovenskej republiky, ďalším justičným profesiám ako aj širokej verejnosti.

Bangalórske zásady správania sudcov pdf - 144kB
Komentár k bangalórskym zásadam správania sudcov pdf - 412kB
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

11.06.2021