Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

29.04.2022

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu súdnej rady sa stretnutia zúčastnili aj jej členovia Lucia Berdisová, Andrej Majerník a členka Združenia sudcov Slovenska Dana Jelinková Dudzíková. „Považujem za ozaj významné, že čelný predstaviteľ Európskej komisie pre spravodlivosť diskutoval so Súdnou radou otázky reformy súdnictva, najmä novú súdnu mapu. Potvrdilo sa tiež, že Európska komisia má úprimný a trvalý záujem o právny štát v súdnictve členských štátov a venuje mu značnú materiálnu pozornosť“, uviedol po stretnutí predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Komisár sa už v minulosti vyjadril, že Európska komisia dôkladne monitoruje vývoj justičných reforiem na Slovensku. A to bola aj jedna z tém, o ktorej diskutovali zástupcovia súdnej rady s členmi delegácie komisára. Ďalšou dôležitou témou bola správa Európskej komisie o stave právneho štátu. Podľa komisára pre spravodlivosť má Európska únia snahu doplniť správy o právnom štáte konkrétnymi odporúčaniami pre členské štáty. „Ku konkrétnym záverom sme nedospeli, ale pán komisár pre spravodlivosť potvrdil, že tohtoročná správa o právnom štáte v členských štátoch EÚ bude už obsahovať aj konkrétne odporúčania, ktoré budú vychádzať zo všetkých zistení, tvoriacich skutkový základ správy. Uvidíme, aké budú odporúčania vo vzťahu ku Slovensku“, priblížil Ján Mazák. Základným aspektom je vždy dialóg. Fungovanie justičného systému je jednou z priorít národných politických programov, čo dokazuje skutočnosť, že takmer všetky členské štáty uskutočňujú reformy justície, aj keď ich ciele, rozsah, forma a stav realizácie sa líšia. Na právo na nezávislú justíciu či právo na rovnosť pred zákonom sa musia ľudia vedieť spoľahnúť, a to všade v Európe bez ohľadu na to, či patria k väčšine alebo menšine.

20220429_101928

20220429_101939

20220429_101857

20220429_10184320220429_110554

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022