Majetkové priznania sudcov sú už zverejnené

Publikované

Od dnešného dňa sú na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky zverejnené majetkové priznania sudkýň a sudcov za rok 2022. Povinnosť podať do konca marca tohto roka majetkové priznanie za predchádzajúci rok vyplynula všetkým, ktorí v minulom roku vykonávali funkciu sudcu. Do konca zákonom stanovenej lehoty  si túto povinnosť splnilo 1411 sudkýň a sudcov Slovenska.

Agendu majetkových priznaní sudkýň a sudcov vybavuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, konkrétne zamestnanci Sekcie vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti. Zamestnanci tejto sekcie vybavili  523 telefonátov a   technická a odborná podpora sa poskytla e-mailovou komunikáciou v 267 prípadoch. Už druhý rok po sebe sa majetkové priznania prijímali len v elektronickej podobe.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyzval z dôvodu nepodania majetkového priznania 10 sudkýň a sudcov na dodatočné splnenie si tejto povinnosti.

Pozitívne sa prejavilo, že sudcovia využili pri vypĺňaní svojich majetkových priznaní skúsenosti z predošlých rokov. Účinnou pomôckou im bol zároveň vypracovaný Návod na vypĺňanie majetkového priznania sudcu, ktorý je uverejnený na webovom sídle súdnej rady.

Majetkové priznania preverí šesť trojčlenných kontrolných komisií, ktoré sú zložené výlučne z členiek a členov súdnej rady. V prípade pochybností  kontrolná komisia  vyzve konkrétneho sudcu na preukázanie majetkového prírastku za minulý rok, prípadne na objasnenie iných okolností spojených s majetkom.


Odkaz na zverejnené majetkové priznania sudcov Slovenskej republiky html

 


Ďalšie tlačové správy