Odpoveď predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka na list Nadácie Zastavme korupciu

02.11.2020

Prečítal som si list Nadácie Zastavme korupciu, ktorý je venovaný zloženiu výberových komisií v slovenskom súdnictve.  Vážim si starostlivosť a pozornosť  Nadácie Zastavme korupciu o kvalitné obsadenie výberových komisií.

Problém sa rieši, potrebujeme čas

Nadácia ma však žiada o to, čo je už v plnom behu od začiatku septembra 2020. Po hromadnom výberovom konaní začiatkom septembra som sa začal podrobne a menovite  zaoberať členkami a členmi výberových komisií.  Najprv som vyradil tých, ktorí v tej dobe alebo v nasledujúcom mesiaci boli trestné stíhaní,  ako aj tých, ktorým skončili funkcie sudcov.  

Na októbrové pracovné stretnutie ako aj zasadnutie som zaradil problematiku vyradenia členiek a členov výberových komisií ako aj ich doplnenie na základe návrhov členiek a členov súdnej rady ako i  z externého prostredia. Na tomto zasadnutí, mimochodom uskutočnenom za veľmi komplikovaných podmienok, on line, sme rozhodli uvážiť prijatie  rámcových kritérií na členstvo vo výberových komisiách, podľa ktorých by sme mali vyraďovať niektorých členov a nových členov voliť.

Novembrové pracovné stretnutie aj zasadnutie súdnej rady  sa bude touto problematikou zaoberať už oveľa konkrétnejšie. Predpokladom je, že nájdeme dostatok spôsobilých a ochotných  členiek a členov výberových komisií. Nie je to jednoduchá úloha. Medzi tými, ktorí môže pôsobiť v takých pozíciách nie je veľa takých, ktorí súhlasia  venovať dvakrát do roka tri dni výberovým konaniam. Sú to bezplatné funkcie, na úkor práce alebo povolania.

Pripomínam, že nových ľudí vo výberových komisií musí súdna rada zvoliť. Predtým ich musí pozvať na zasadnutie, aby sa prezentovali a boli vypočutí.

Obsadenie výberových komisií v septembri 2020

Pokiaľ v septembri 2020 boli zaradení do výberových komisií niektorí,  u ktorých sa vyskytli pochybnosti o spôsobilosti byť ich členmi, tak treba uviesť, že sudkyňa D. W. bola zaradená v dobe, kedy sa nevedelo o jej možnom disciplinárnom previnení; u ostatných došlo k ich zaradeniu najmä medzi náhradníkov.

Musím podčiarknuť, že začiatkom septembra 2020, po dovolenkách,  množstvo ľudí odmietlo tráviť tri dni na výberových konaniach. Len tak tak, že sme dokázali zložiť výberové komisie v požadovanej skladbe a množstve. Reálne hrozilo zmarenie hromadného výberového konania pre nekompletnosť výberových komisií.

Perspektíva nového zloženia výberových komisií

Do začiatku septembra som bol predsedom súdnej rady dva letné mesiace, počas ktorých nebol žiaden časový priestor na prečistenie výberových komisií a nájdenie náhrad. Riešili sa veľké nedorobky v činnosti súdnej rady, spôsobené aj koronavírusom. Proces voľby nových členiek a členov výberových komisií je pritom  náročný, nemal by sa uponáhľať a tak rátam s tým, že nové tváre v nich budeme mať, spolu s vyradením tých, ktorí na to už nestačia,  niekedy až začiatkom budúceho roka.  Úspech takej obnovy však absolútne závisí od ochoty vykonávať funkciu členky či člena výberovej komisie.   

nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021