Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky navrhuje dočasné pozastavenie výkonu funkcie u sudcu Okresného súdu Zvolen Dalibora Miľana

31.05.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák, v súlade s § 22a ods. 1 zákona číslo 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, podal proti sudcovi Okresného súdu Zvolen, Mgr. Daliborovi Miľanovi návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Návrh bol dnešného dňa doručený prostredníctvom elektronickej pošty sudcovi Mgr. Daliborovi Miľanovi a členkám a členom Súdnej rady Slovenskej republiky.

Sudca Mgr. Dalibor Miľan sa dlhodobo, najmenej od 1. januára 2021, odmieta podrobiť, bez právom uznaných dôvodov, protiepidemickým opatreniam proti ochoreniu Covid-19. Od marca 2021 do 31. mája 2021 viacnásobne  odmietol pojednávať a rozhodovať vo veciach, v ktorých je zákonným sudcom, s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Naposledy tak konal 31. mája 2021. Menovaný sudca nerešpektoval  príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen. Napokon na pojednávaní konanom 31. mája 2021 jej uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. V tomto  konaní pokračoval napriek trom zákrokom príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní konanom 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.

O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu bude Súdna rada Slovenskej republiky rozhodovať na svojom zasadnutí konanom 18. júna 2021. Sudca Mgr. Dalibor Miľan je na toto zasadnutie riadne pozvaný.

Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu  je právne založený na tom, že  existujú dôvodné pochybnosti o tom, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

+++

Podľa § 22a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

Podľa § 22a ods. 2 zákona o sudcoch o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra. Sudca má právo vyjadriť sa k návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na zasadnutí súdnej rady, na ktoré ho predseda súdnej rady pozve.

nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021