Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Publikované
Kandidát na sudcu by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch. Požiadavky na takéhoto kandidáta zahŕňajú viacero podmienok, napríklad aj to, že by mal byť bezúhonný a preukázateľne významnou osobnosťou v odbore práva. Zároveň jeho morálne vlastnosti musia dávať záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať. 

Oprávnení navrhovatelia na predloženie návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie môžu využiť svoju kompetenciu najneskôr do 14. septembra 2021 (do 15:00).

Sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a Všeobecného súdu vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlády členských štátov po porade s výborom, ktorého úlohou je v zmysle článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytovať stanovisko k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu sudcu a generálneho advokáta.

Vyhlásenie voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pdf - 412kB

Ďalšie tlačové správy