Predseda súdnej rady zrušil voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie

19.05.2021
Dňa 17. mája 2021 o 17:00 hodine uplynula lehota na podávanie návrhov oprávnených subjektov na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej Únie so sídlom v Luxembursku. Súdnej rade Slovenskej republiky nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na tento medzinárodný súdny post. 

Predseda súdnej rady preto zrušil volebné zasadnutie súdnej rady, ktoré sa malo konať 15. júna 2021.
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021