Predsedníčka súdnej rady má za sebou stretnutia s predsedami súdov Slovenskej republiky

Publikované

Takmer okamžite po zvolení aktuálnej predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky Marcely Kosovej do funkcie, avizovala zámer komunikovať čo možno v najväčšej miere nielen s predsedami súdov, ale aj so samotnými sudcami Slovenska. Ani nie po dvoch mesiacoch od zvolenia do funkcie absolvovala na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sériu stretnutí so všetkými predsedami okresných, mestských, krajských a správnych súdov. Z podnetných diskusií vyplynul zoznam najpálčivejších problémov slovenskej justície. „Od veľmi veľa predsedov súdov, naprieč celým Slovenskom, som si vypočula problémy v súvislosti s novou súdnou mapou. Nepriniesla deklarované výsledky a nedosiahla svoj cieľ - priblížiť justíciu občanom, práve naopak. Súdne konania sa predlžujú, problematické sa ukazujú aj pracoviská jednotlivých sídelných súdov. Trvalým problémom je nízke finančné ohodnotenie vyšších súdnych úradníkov, asistentov a administratívneho aparátu či personálne poddimenzované správne súdnictvo. Tých podnetov bolo, žiaľ veľa, preto s nimi musíme pracovať ďalej“, uviedla predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová.

Séria odborných diskusií sa viedla v neformálnej atmosfére. Jej prvú časť ukončilo stretnutie s predsedom Krajského súdu v Bratislave a predsedami mestských súdov. „Keďže sme si rozobrali problémy, ktoré nás momentálne najviac ťažia, budem očakávať ako sa situácia zmení. Naznačili sme svoje predstavy a uvidíme výsledok. Súdna rada je povinne pripomienkujúci subjekt, môže predkladať podnety na legislatívne zmeny. Je to zároveň autorita, ktorá pramení z jej sudcovskej legitimity. Som rád, že súdna rada chce byť nápomocná pri riešení problémov a to chcenie má konečne aj nejaký výrazový prostriedok. Je ním toto dnešné stretnutie“, povedal predseda Krajského súdu v Bratislave Boris Tóth. Predsedníčka súdnej rady všetky postrehy plánuje zosumarizovať a predložiť ich ako jeden z bodov rokovania všetkým členom súdnej rady už na augustovom zasadnutí. „Na júlovom zasadnutí ideme vytvoriť legislatívnu komisiu, ktorá bude po odsúhlasení členmi súdnej rady všetky tieto postrehy pretavovať do legislatívnych podnetov. Ide o pripomienky priamo od predsedov súdov a sudcov ako takých, čiže všetky majú základ priamo v praxi“, približuje Marcela Kosová.

Implementácia novej legislatívy so sebou priniesla od 1. júna minulého roka aj nové usporiadanie súdov. Vznikli tri prvostupňové správne súdy pre vybavovanie vecí správnej agendy. Majú postavenie krajských súdov a spolu s Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky, na ktorom začal výkon súdnictva 1. januára 2022, tvoria sústavu súdov správneho súdnictva. V prvej vlne inšpiratívnych diskusií nechýbali ani hlavní predstavitelia tohto druhu justície. Do sídla súdnej rady zavítala predsedníčka Správneho súdu v Bratislave a podpredsedníčky správnych súdov v Banskej Bystrici a Košiciach. „Na začiatku našej činnosti bolo najproblematickejšie personálne obsadenie, ktoré bolo hlboko poddimenzované - zo 44 sudcov sme v tom čase mali len 18 sudcov. Dokonca prvý rozvrh práce bol postavený len na siedmich sudcoch. Tento personálny stav sa v súčasnosti zlepšuje, ale nie je ideálny, pretože nám stále chýba 11 sudcov“, objasňuje aktuálnu situáciu na bratislavskom správnom súde jej predsedníčka Jeannette Hajdinová. Všetky postrehy a nedostatky, ktoré zazneli v rámci jednotlivých stretnutí, sa dajú pretaviť do podnetu na legislatívne zmeny. Každý problém má ukotvenie v niektorom zo zákonov alebo v právnom predpise. Predsedníčka súdnej rady v tomto smere plánuje spoluprácu súdnej rady s najväčšou stavovskou organizáciou, ktorou je Združenie sudcov Slovenska. „Majú množstvo poznatkov od svojich členov. Tvorí ich takmer polovica sudcov Slovenska. Takto vyšleme ministerstvu spravodlivosti signál, že to čo navrhujeme zmeniť, nie je výmysel jedného alebo dvoch ľudí od zeleného stola, ale ide o reálne prítomný problém a my na neho poukážeme z viacerých pohľadov“, tvrdí predsedníčka súdnej rady.

Predsedníčka súdnej rady zavŕši stretnutia s predsedami súdov dňa 11. júla, kedy sa stretne s predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Pripomienky, ktoré zaznejú v rámci diskusie s nimi, budú rovnako zakomponované do sumáru všetkých podnetov. Marcela Kosová následne na jeseň tohto roka navštívi slovenských sudcov a sudkyne priamo v mieste ich pôsobenia.


Ďalšie tlačové správy