Predsedníčka súdnej rady sa zúčastnila zasadnutia Kolégia predsedov krajských súdov

Publikované

Kolégium predsedov krajských súdov je neformálne zoskupenie, ktoré začalo písať svoju históriu v roku 2022. Tvoria ho všetci predsedovia krajských súdov Slovenskej republiky. Ich pravidelné stretnutia prispievajú k efektívnemu identifikovaniu problémov justície a zlepšeniu jej fungovania.

V týchto dňoch sa v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti v Omšení uskutočnilo dvojdňové zasadnutie. Pozvanie naň prijala aj predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová, ktorá sa ho zúčastnila po prvýkrát. „V tejto neformálnej platforme vidím veľký význam, pretože práve na takomto fóre vieme identifikovať problémy, ktoré trápia jednotlivé obvody súdov. Zároveň sa dokážu predsedovia krajských súdov aj neformálne dohodnúť na spoločnom postupe pri riešení daných problémov“, myslí si predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová. Súdna rada Slovenskej republiky pod jej vedením chce aktívne pristupovať k riešeniu justičných problémov a úzko spolupracovať aj s predsedami nie len krajských súdov. „Či už pôjde o potrebu posilnenia analytických centier v rámci krajských súdov, ktoré sú nateraz projektové miesta alebo o posilnenie počtu vyšších súdnych úradníkov. Rovnako tiež je dôležité rozdeliť a zadefinovať úlohy či už analytikov alebo vyšších súdnych úradníkov“, približuje Marcela Kosová. Súdna rada aktívne zareagovala aj na potreby zmien v zákone o sudcoch, kde napríklad v súvislosti s hodnotením sudcov je potrebné aj legislatívne nastaviť systém tak, aby bol efektívny a funkčný. Jednou z hlavných tém rokovania bola Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov. Diskutovalo sa aj o návrhoch na riešenie problémov súvisiacich s obsadzovaním miest sudcov a o postavení a statuse člena hodnotiacej komisie. Zasadnutia Kolégia predsedov krajských súdov sa zúčastnil aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko. „Najmä reforma súdnej mapy z minulého obdobia sa nerobila po konzultácii so sudcami a z toho vyplývajú problémy, ktoré vyvstávajú aj v praxi. Dnes vidíme, že počty sudcov na jednotlivých súdoch, ktoré boli nastavené z hľadiska optima, nie sú celkom správne. Bude ich potrebné prehodnotiť na základe nových vstupných údajov, ktoré vyplynuli aj po reforme súdnej mapy z jednotlivých aplikácií v praxi. Toto očakávam ako výsledok aj z tohto stretnutia ako aj ďalšej individuálnej komunikácie s jednotlivými predsedami súdov“, tvrdí minister spravodlivosti Boris Susko. Rokovanie kolégia otvára aj témy bežnej praxe, ktoré riešia predsedovia pri riadení a správe krajských súdov. „Dôležitosť tohto stretnutia je už len tým, že pozvanie prijal minister spravodlivosti a predsedníčka súdnej rady. Nie vždy sa ministrovi podarí prísť na toto naše stretnutie. Priamy kontakt s týmito poprednými osobnosťami justície je mimoriadne dôležitý a neoceniteľný. Je mimoriadne dôležité povedať si, čo nás trápi, aké sú možnosti a ako vidíme do budúcnosti riešenia“, myslí si hostiteľka fóra a predsedníčka Krajského súdu v Trenčíne Iveta Záleská.


Ďalšie tlačové správy